ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง
ร่างกฏหมาย อยู่ระหว่างการ พิจารณาของสำนักงานกฤษฏีกา

 

Facebook