Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....