Facebook

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. ....

 

1.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของร่างพระราชบัญญัติ

       1.1 เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี  สุบินยัง  

       1.2 เพื่อแก้ไขปัญหาจากการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุโรงเรียนบ้านกันเตรียง จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 405 ซึ่งเดิมใช้ประโยชน์เป็นแปลงเกษตรกรรมของโรงเรียนบ้านกันเตรียง กับที่ดินของนายกี สุบินยัง  ซึ่งปัจจุบันทางราชการได้ใช้ประโยชน์และขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้แล้ว แต่เอกชนไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากทางราชการยังไม่ได้ดำเนินการออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุให้แก่นายกีสุบินยัง

2.  ความจำเป็นที่ต้องทำร่างพระราชบัญญัติ

                 มีความจำเป็นเนื่องจากเมื่อปี  พ.ศ.  2499  ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  สร.  463  โรงเรียนจึงย้ายมาอยู่ในที่ดินของนายกี  สุบินยัง  โดยเอาที่ดินแปลงเกษตรของโรงเรียน  เนื้อที่  12 – 2 – 89  ไร่  แลกกับนายกี  สุบินยัง  และนายกี สุบินยัง ก็ได้ครอบครองที่ดินแปลงโรงเรียนเกษตรของโรงเรียนตาม  ส.ค.  1  เลขที่  405  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ส่วนที่ดินที่นายกี  สุบินยัง นำมาแลกเปลี่ยน  ทางโรงเรียนได้ปลูกสร้างอาคารเรียน และได้นำส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่  สร. 475  เนื้อที่  8 – 0 - 00 ไร่  แต่เอกชนไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้  เพราะทางราชการยังไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้  จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าว  โดยดำเนินการออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุให้แก่         นายกี สุบินยัง ตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

3.  การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

       เพื่อแก้ไขปัญหาจากการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุโรงเรียนบ้านกันเตรียง จังหวัดสุรินทร์  ตาม  ส.ค.  เลขที่  405  หมู่ที่  11  ตำบลเขวาสินรินทร์อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2498  เนื้อที่  12 – 2 – 89  ไร่  กับที่ดินของนายกี  สุบินยัง  ซึ่งปัจจุบันทางราชการได้เข้าใช้ประโยชน์เป็นแปลงเกษตรกรรมของโรงเรียนบ้านกันเตรียงและได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่  สร.  475  เนื้อที่ตามหลักฐานทะเบียน  8 – 0 – 00  ไร่  การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีทางเลือกเดียว คือ  การออกพระราชบัญญัติไม่สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการอื่นใด

4.  มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติ

                 การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง ตามนัยมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2518

 

5.  ผลกระทบและความคุ้มค่า

5.1  ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

                 ทายาทของนายกี สุบินยัง 

                 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับทายาทของนายกี      สุบินยัง

         5.2  ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว

     (1)ด้านเศรษฐกิจ

-      เชิงบวก

เมื่อรัฐได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะให้แก่ทายาทเจ้าของนายกี  สุบินยัง แล้ว ทายาทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนำที่ดินไปทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ได้ หรือนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจระดับชุมชน และรายได้ประชากรต่อคนในท้องถิ่นสูงขึ้น

-      เชิงลบ

ไม่มี

(2)   ด้านสังคม

-      เชิงบวก

จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม เนื่องจากทางราชการได้นำที่ดินของนายกี  สุบินยัง  ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขที่  สร.  475  แล้ว  แต่ที่ดินที่ทางราชการได้นำไปแลกเปลี่ยน            ยังไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อทายาทของนายกี  สุบินยัง รับโอนกรรมสิทธิ์            ที่ราชพัสดุ ไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วย่อมสามารถที่จะนำที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

เชิงลบ

ไม่มี

6.  ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

              - ทายาทของนายกี  สุบินยัง จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ เมื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว ก็จะสามารถนำที่ดินไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ ได้ หรือนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจต่อไปได้

              - ประชาชนและสังคม จะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยรอบให้ดีขึ้น เป็นการสร้างสังคมโดยรอบให้มี  ความเข้มแข็งขึ้นตามลำดับ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลในเชิงบวก

7.  ความคุ้มค่าของร่างพระราชบัญญัติเมื่อคำนึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และการที่ประชาชนจะต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ

          ผลกระทบที่เกิดจากร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. ....  จะเกี่ยวข้องกับทายาทของนายกี สุบินยัง ชุมชนในพื้นที่  และโรงเรียนบ้านกันเตรียง  ซึ่งหากมีการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวจะทำให้ทายาทของนายกี สุบินยัง ได้รับความเป็นธรรม  เนื่องจากข้อเท็จจริงต่างฝ่ายต่างครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  และทางราชการได้นำที่ดินของนายกี  สุบินยัง  ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขที่  สร.  475  แล้ว  แต่ที่ดินที่ทางราชการได้นำไปแลกเปลี่ยน  ยังไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงทำให้ทายาทของนายกี สุบินยัง ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เมื่อปี 2516 นายกี สุบินยัง ได้ถึงแก่กรรม  ก็ควรโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับมรดกของนายกี สุบินยัง ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรม   แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง  การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  ไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่  หรือจำกัดสิทธิเสรีภาพกับประชาชนแต่อย่างใด  จึงสมควรโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนายกี  สุบินยัง  แต่โดยที่มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518  บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต้องกระทำโดยพระราชบัญญัติ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Attachments:
Download this file (2คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรา พรบ.(checklist).pdf)checklist[หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ ความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)]158 Kb
Download this file (ร่างพรบ.pdf)ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุฯ[ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. ....]42 Kb
Download this file (เปิดรับฟัง วิเคราะห์ผลกระทบ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พี่พร.pdf)เปิดรับฟัง วิเคราะห์ผลกระทบ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พี่พร.pdf[ การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. ....]200 Kb