Facebook

สรุปผลรับฟังความคิดเห็น หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

ตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

พร้อมทั้งได้จัดทำ รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....  และคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ดังนี้