Facebook

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ..... (เปิดรับฟังความคิดเห็น 8 มกราคม - 20 มกราคม 2561)

สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาของชาติมาโดยตลอด ซึ่งคณะสงฆ์ได้ดาเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นส่วนเฉพาะ ของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาสามัญ แต่ปัจจุบันการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐ ยังไม่ครอบคลุมให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับ การสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้เป็นอย่างดี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้