Facebook

ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

 

โดยที่มาตรา ๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ ซึ่งการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศนั้น ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ และรูปแบบของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมสำหรับภารกิจข้างต้น สมควรจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นเพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้