Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายอย่างรอบด้าน (Regulatory Impact Analysis : RIA)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑.วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

การไฟฟ้านครหลวงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th และ www.mea.or.th

๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละเรื่อง

การไฟฟ้านครหลวงได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจำนวน ๑ ครั้ง โดยกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

 

๓. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น

การไฟฟ้านครหลวงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และ คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย 

 

***ตามเอกสารแนบ***

* การแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายอย่างรอบด้าน (Regulatory Impact Analysis : RIA)

- เชิงบวก

๑. การไฟฟ้านครหลวงในฐานะรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน มีภารกิจในการจัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ พื้นที่ความมั่นคง ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ จำเป็นต้องมีความมั่นคงและความเชื่อถือได้ด้านพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.๒๕๐๑ ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์รัฐบาลเพื่อ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชน สังคม และประเทศชาติ

๒. การผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงตามร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.๒๕๐๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการผลิตในรูปแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กระจาย ณ จุดใช้งาน หรือระบบไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย แสงอาทิตย์ ลม และพลังงานนอกรูปแบบ ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยี และสภาพพื้นที่ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน และการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๓. การไฟฟ้านครหลวงมีศักยภาพและความชำนาญในการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และการให้บริการระบบไฟฟ้า จึงเล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและประเทศชาติในการขยายขอบเขตการให้บริการในต่างประเทศจากการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียงให้องค์กรและประเทศชาติ

- เชิงลบ

 

ไม่มี

***ตามเอกสารแนบ***