Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (ความเห็นหน่วยงาน)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (ความเห็นหน่วยงาน)