Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (จัดเวทีรับฟัง)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (จัดเวทีรับฟัง)