Facebook

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....

    สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยพิจารณาและวิเคราะห์จากสาระสำคัญของบทบัญญัติในแต่ละมาตราของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ประเด็นและความคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในชั้นของการยกร่างพระราชบัญญัตินี้   ทั้งภาครัฐผู้ให้บริการ ภาคเอกชนผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนทั่วไป ตลอดจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์สามารถจำแนกได้เป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงบวก และส่วนที่ ๓ ผลกระทบเชิงลบ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

(๒) หน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

(๓) สถานพยาบาลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงบวก

การดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....  มีผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม ดังนี้ 

          - เชิงบวก หากมีการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. ....  จะทำให้คดีพิพาททางการแพทย์ไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกต่อไปซึ่งส่งผลให้เกิดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขและผู้รับบริการสาธารณสุขไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค นอกจากนี้ การประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวนั้น ไม่ได้ทำให้สิทธิของผู้รับบริการสาธารณสุขลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากสิทธิของผู้รับบริการสาธารณสุขในการได้รับความสะดวกในการฟ้องคดี เช่น การฟ้องคดีด้วยวาจา การให้ศาลมีอำนาจแก้ไขข้อผิดหลงของคู่ความ อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม ตลอดจนอำนาจศาลในการให้ค่าเสียหายเกินคำขอ แต่อยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันนั้น ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิม หากแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ สิทธิบางประการที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำกัดให้เฉพาะผู้บริโภคเท่านั้น แต่ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... ได้กำหนดให้สิทธิเหล่านั้นแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีโดยได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม หรือการมีสิทธิ ที่ศาลอาจพิพากษาให้ค่าเสียหายเกินคำขอซึ่งการบัญญัติกฎหมายให้คู่ความมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในลักษณะนี้ จะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดีขึ้น

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

ส่วนที่ ๓ ผลกระทบเชิงลบ

- เชิงลบ 

การประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดจากผู้รับบริการสาธารณสุข เนื่องจาก ถ้าหากพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... แล้ว  สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนคือร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทกำหนดให้มีการผลักภาระการพิสูจน์อย่างชัดเจนเหมือนอย่างที่เคยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามความขัดแย้งนี้อาจทำให้บรรเทาลงได้ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคดีระบบไต่สวน ซึ่งจะทำให้เห็นว่าแม้ว่าข้อเท็จจริงจะอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งผู้รับบริการสาธารณสุขไม่สามารถพิสูจน์ได้ ศาลก็สามารถใช้อำนาจในการพิจารณาคดี ระบบไต่สวนเรียกพยานหลักฐานที่จำเป็นจากทุกฝ่ายได้ถึงแม้จะไม่มีบทบัญญัติเรื่องการผลักภาระการพิสูจน์ระบุไว้ก็ตามซึ่งจะทำให้เห็นว่า สิทธิในการฟ้องร้องและการดำเนินคดีของผู้รับบริการนั้นไม่ได้ลดน้อยลงถึงขนาดว่าตนเองจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์การกระทำที่ประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขเลย 

- ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนผู้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุข