Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Attachments:
Download this file (รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม.pdf)รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉ[รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย]229 Kb