Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่องแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกำหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย