Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

     ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่งคณะรับมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณานั้น  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จและได้ส่งให้
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมายดังกล่าว
     กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญํติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยได้สรุปผลการรับการความคิดเห็นและผลกระทบที่อาจเกิดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายละเอียดตามเอกสารแนบ