Facebook

ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มเติมหลักการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗ /๒๕๕๙

บัดนี้ ได้ครบกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ตามเอกสารแนบนี้