Facebook

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

1.  ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

              þ ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง

                  1)  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดินจะต้องใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย              การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

          2)  เจ้าหน้าที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด   

        3) คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินแห่งรัฐ และคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินแห่งรัฐประจำจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ มีอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติตามที่กฎหมายกำหนด

    4) ประชาชนผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์

þ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย

                   ประชาชน กรมที่ดิน และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่นำราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์                ตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐไปใช้

          2.  ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว

                þ   ด้านเศรษฐกิจ

                   -  เชิงบวก

1.  อสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ  การกำหนดราคาประเมินทรัพย์สิน
มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์  และนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

2.  การกำหนดราคาประเมินทรัพย์สิน  เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและ             สิ่งปลูกสร้าง  โดยจะนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการอ้างอิงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

ประชาชน ผู้ลงทุน กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน และส่วนราชการต่างๆ

                   -   เชิงลบ

  ไม่มี

                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

                       ไม่มี

þ    ด้านสังคม

                   -   เชิงบวก

                       ไม่มี

                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

    ไม่มี

                             -   เชิงลบ

                       ไม่มี

                       ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

                       ไม่มี

               þ    ด้านอื่นๆ

                       การบริหารราชการ

                   -  เชิงบวก

                       1.  การบริหารราชการมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมีกฎหมายกำหนดหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

2.  ทำให้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน

                       3.  การยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินแห่งรัฐ และคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินแห่งรัฐประจำจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จะเป็นผลให้ไม่มีความซ้ำซ้อนใน              การปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก

ประชาชน กรมที่ดิน และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่นำราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ไปใช้

เชิงลบ

    ไม่มี

ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ

    ไม่มี

4.  ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

ประชาชนผู้ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ มีฐานในการคำนวณภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

 

Attachments:
Download this file (01 CHECKLIST พรบ.แก้ไข ป.ที่ดิน V. ORG.pdf)หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)[หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ]249 Kb
Download this file (ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลที่ดิน.doc)ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น[ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....]41 Kb
Download this file (ร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเตืมประมวลที่ดิน.pdf)ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]853 Kb
Download this file (วิเคราะห์ที่ดิน.pdf)การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที[การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....]159 Kb