Facebook

สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .....

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ..... (ร่าง พ.ร.บ.) ตั้งแต่วันที่ 18พฤษภาคม - 20 มิถุนายน ๒๕๖1 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น

สศค. ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ครบกาหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขอเรียนสรุป ดังนี้