Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น โดยได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑๕ วัน บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว สำนักงาน ป.ป.ท. ขอรางานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ราละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้