Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

กระทรวงการคลังได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ผ่านเว็ปไซต์ www.lawmendment.go.th โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... พร้อมหลักการและเหตุผล