Facebook

รับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ช่างรังวัดเอกชน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

 

บันทึกหลักการและเหตุผล

 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน (ฉบับที่ ..)

 

พ.ศ. ....

 

___________________

 

 

 

หลักการ

 

 

 

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้  

 

(๑)  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนโดยปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖)

 

(๒)  แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนให้มีอำนาจกำหนดค่าธรรมเนียมการทดสอบ การอบรม และส่งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗)

 

(๓)  แก้ไขตำแหน่งนายทะเบียนโดยปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)

 

(๔)  แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน โดยห้ามพนักงานราชการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)

 

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาการใช้ใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)

 

(๖)  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการต่อใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐/๑)

 

(๗)  กำหนดเพิ่มเติมข้อห้ามของช่างรังวัดเอกชนห้ามใช้บุคคลอื่นทำการรังวัดแทน (เพิ่มเติมมาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๒๒/๒)

 

(๘)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการต่อใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓)

 

(๙)  แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)

 

(๑๐)  กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนต้องวางหลักประกันต่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กรณีที่ทำการรังวัดไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง (เพิ่มเติมมาตรา ๒๘/๑)

 

(๑๑)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙)

 

(๑๒)  กำหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติข้อห้ามของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ในการให้บุคคลอื่นแอบอ้างชื่อเพื่อทำการแทน (เพิ่มเติมมาตรา ๓๓/๑ มาตรา ๓๓/๒)

 

(๑๓)  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓)

 

(๑๔)  แก้ไขเพิ่มเติมการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนกรณีมีการคัดค้าน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๐)

 

(๑๕)  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เป็นโทษ และกำหนดโทษที่จะลงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔)

 

(๑๖) กำหนดเพิ่มเติมการกระทำที่เป็นโทษและโทษที่จะลง (เพิ่มเติมมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖)

 

(๑๗)  แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม)

 

  

 

เหตุผล

 

 

 

โดยที่กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาการอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนไว้ทำให้ขาดการควบคุม ไม่มีการทดสอบความรู้ความสามารถและประเมินผลช่างรังวัดเอกชนซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรังวัด ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการกรณีมีการคัดค้านไว้ทำให้เกิดความล่าช้าในการรังวัด มีข้อห้ามและบทลงโทษไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการฝ่าฝืนซึ่งส่งผลต่อการให้บริการรังวัด เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

(ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๒๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓)