Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จําเป็นและการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....)

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จําเป็นและการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖