Facebook

สรุปผลการรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารกรุงเจนีวา ค.ศ. 1999

                 ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th เว็บไซต์www.lawamendment.go.thระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562 นั้น

 

                   กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณา และจัดทำเอกสารต่างๆ ตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้