Facebook

นายตรวจ

ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไป หรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน