Facebook

ประเทศไทย

หมายความรวมถึงเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิของประเทศไทย? ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป และตามความตกลงกับต่างประเทศด้วย