Facebook

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

ร่าง

 

กฎกระทรวง

กำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

.. ....

                       

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๐) .. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒  เขตท่าเรือบางปะกง คือ บริเวณที่ล้อมรอบด้วย

                                   ด้านเหนือ          -  เส้นเล็งตรงจากฝั่งไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานเส้นขนาน

                                                              ละติจูด ๑๓˚ ๒๕' ๓๖" เหนือ  

                                   ด้านตะวันตก    - ละติจูด ๑๐๐˚ ๔๘' ๓๐" ตะวันออก 

                                   ด้านเหนือ          -  เส้นเล็งตรงจากฝั่งไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนาน

                                                              ละติจูด ๑๓˚ ๒๒' ๐๐" เหนือ   

ข้อ ๓   เขตจอดเรือบางปะกง คือ

เขตจอดเรือที่ ๑ บริเวณในแม่น้ำบางปะกงที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลที่

                        ละติจูด ๑๓° ๒๙' ๒๔" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๘' ๔๒" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๙' ๒๔" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๘' ๕๒" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๙' ๐๖" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๙' ๐๓" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๘' ๕๗" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๘' ๕๘" ตะวันออก

เขตจอดเรือที่ ๒ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง (ฝั่งซ้ายของปากร่องด้านเข้าหาฝั่ง) ที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลที่

                        ละติจูด ๑๓° ๒๓' ๓๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๑' ๓๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๒' ๓๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๔๘' ๓๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๒' ๐๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๑' ๓๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๒' ๐๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๔๘' ๓๐" ตะวันออก

 

 

 

 

เขตจอดเรือที่ ๓ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง (ฝั่งขวาของปากร่องด้านเข้าหาฝั่ง) ที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลที่

                        ละติจูด ๑๓° ๒๔' ๐๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๑' ๐๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๕' ๓๖" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๑' ๐๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๔' ๐๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๔๙' ๐๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๕' ๓๖" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๔๙' ๐๐" ตะวันออก

ให้ไว้  ณ  วันที่         เดือน                     พ.. ....

 

 

 

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม