Facebook

(ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ เนื้อจากหลักคือ การยกเลิกการกำหนดพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5