Facebook


ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 68 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

พระราชบัญญัติ

โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

ในท้องที่ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ให้แก่ นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์

พ.ศ.......

 

______­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______

 

 

............................................

............................................

............................................

                                                                          ..............................................................................................................................................................................
                             โดยที่เป็นการสมควรโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของ นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์

..............................................................................................................................................................................

 

                   มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....”

 

                   มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา            เป็นต้นไป

 

                   มาตรา 3  ให้โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.1178  ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 56 ตารางวา ให้แก่ นางบุญมี  ดอนเมืองและเนื้อที่ประมาณ 3 งาน 12 ตารางวา ให้แก่นางสวาท  ดอนกระสินธุ์

  

                   มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 ............................................

 

       นายกรัฐมนตรี

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางบุญมี ดอนเมือง และ นางสวาท ดอนกระสินธุ์  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ครอบครองที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน    ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แปลงแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.1178 ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหัวดกาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร แต่เนื่องจากโรงเรียนได้ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายและที่ราชพัสดุแปลงเดิมมีสภาพคับแคบไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้           ทำความตกลงขอแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวกับที่ดินของนางบุญมี  ดอนเมือง โฉนดที่ดินเลขที่ 24571 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 40 ตารางวา และที่ดินของนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 24572 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน รวม 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกัน และเมื่อรวมกับที่ดินที่ราษฎรได้บริจาคเงินซื้อให้อีกจำนวนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 80 ตารางวา ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันจึงมีเนื้อที่รวมประมาณ 6 ไร่ การแลกเปลี่ยนที่ดินทำให้โรงเรียนได้รับประโยชน์โดยมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นและทำเลที่ตั้งเหมะสมที่จะใช้ประโยชน์ในการขยายโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันนางบุญมี  ดอนเมืองและนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ ได้โอนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุแล้ว ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมกับนางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ จึงสมควรโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของประชาชนทั้ง 2 ราย แต่โดยที่มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต้องกระทำโดยพระราชบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


     • มีความจำเป็นเนื่องจากที่ดินแปลงที่ตั้งโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร(แปลงเดิม) ได้เกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย และที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพคับแคบ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินแปลงใหม่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน ห่างจากที่ดินแปลงเดิมประมาณ 400 เมตร(แปลงที่ตั้งโรงเรียนบ้านดอนยูงในปัจจุบัน) และโรงเรียนได้นำที่ดินแปลงเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ไปแลกเปลี่ยนกับนางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนและปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ปัจจุบันโรงเรียนได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน และนางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ได้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินที่แลกเปลี่ยนกัน โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 24571 และเลขที่ 24572 ตามลำดับ ให้ทางราชการเรียบร้อยแล้ว

 • ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางบุญมี  ดอนเมือง  และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์

  • ประเด็นที่รับฟังความคิดเห็น
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปมีความเห็นประการใดกับการแลกเปลี่ยนที่ดินตามเหตุผลความจำเป็นและสาระสำคัญในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....


    


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail