Facebook


ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 203 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้เสนอร่างกฎหมายผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเสร็จแล้ว และกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเพื่อพิจารณาผลกระทบหรือภาระที่อาจเกิดต่อวิสาหกิจชุมชนที่ขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ประเด็นหนึ่งคืออสังหาริมทรัพย์ของวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ก่อนการขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่มอบให้สมาชิกคนหนึ่งคนใดของวิสาหกิจชุมชนถือครองแทน ซึ่งต้องโอนคืนให้วิสาหกิจชุมชนเมื่อได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว การโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นภาระที่เกิดต่อวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์แทน เพื่อลดภาระที่เกิดขึ้นที่ประชุมเห็นควรเพิ่มมาตราเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาและเพิ่มเติมมาตราดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดไว้ว่าก่อนที่รัฐจะตรากฎหมายฉบับใดขึ้นใช้บังคับ รัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อีกครั้งหนึ่ง เฉพาะมาตรา ๘ ที่ให้เพิ่มมาตรา ๒๖/๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อมาตราดังกล่าวด้วย จะขอบคุณมาก

<<แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ>>

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้


  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม (๒) และวรรคสองของมาตรา ๑๒และมาตรา ๒๐)


  (๒)แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกรมส่งเสริมการเกษตรในการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม (๒) ของมาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๔)


  (๓) กำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการรับเรื่อง ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินการให้แก่วิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะการขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑) และยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชน (เพิ่มเติมมาตรา ๒๖/๒)


  (๔) ยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ยกเลิกมาตรา ๓๑)     • โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับชาติและในระดับจังหวัด รวมทั้งยกเลิกคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างคล่องตัว และสามารถส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมได้ต่อไป ตลอดจนสมควรกำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการรับเรื่อง ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินการให้แก่วิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะการขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • มาตรา 8 เพิ่มเติม มาตรา 26/2
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ให้การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนซึ่งได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เป็นการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของวิสาหกิจชุมชนและมีอยู่ก่อนวันยื่นคำขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลนั้น โดยมีหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” 

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail