Facebook


ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 85 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนออร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ  ซึ่งกำหนดให้ถ่ายโอนงานทะเบียนชื่อบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนชื่อสกุล  และออกใบอนุญาตให้ใช้ชื่อสกุล


     • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้ถ่ายโอนงานทะเบียนชื่อบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนชื่อสกุล  และออกใบอนุญาตให้ใช้ชื่อสกุล  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขกฏหมายแต่อย่างใด


    

 • สาระสำคัญ
 •           ๓.๑  แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า  “นายทะเบียน”  และ  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  (ร่างมาตรา ๔)
            ๓.๒  กำหนดให้นายทะเบียนท้องถิ่น  หมายถึง  ปลัดเทศบาล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้อำนวยการเขต  ปลัดเมืองพัทยา 
                    และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  และมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นได้  (ร่างมาตรา ๔/๑)
            ๓.๓  กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมคำว่า  “นายทะเบียนท้องถิ่น”  ให้มีอำนาจในการอนุญาตหรืออนุมัติ  ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียน 
                    ชื่อตัว  ชื่อรอง  ชื่อสกุล  (ร่างมาตรา ๙  มาตรา ๑๑  มาตรา ๑๕  มาตรา ๑๖  มาตรา ๑๗  มาตรา ๑๘  และมาตรา ๑๙)
            ๓.๔  กำหนดให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ร่างมาตรา ๑๙/๑)
            ๓.๕  กำหนดให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                    และเทศบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา
                    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  และปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น
                    ในเขตกรุงเทพมหานคร  (ร่างมาตรา ๑๙/๒)
            ๓.๖  กำหนดให้รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอำนาจแต่งตั้ง  นายทะเบียนท้องที่  นายทะเบียนจังหวัด 
                    นายทะเบียนกลาง  ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  (ร่างมาตรา ๒๐)
            ๓.๗  กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนชื่อบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ
                    ภายในหนึ่งปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นแล้ว
                   ให้อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสิ้นสุดลง  (ร่างมาตรา ๑๑)


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  • ๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)
   ๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศบังคับใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)
   ๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓ , มาตรา ๔)
   ๔.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น  (มาตรา ๕)
   ๔.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล  โดยให้นายทะเบียนท้องถิ่นมีอำนาจในการอนุญาตหรืออนุมัติ
           และออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนชื่อตัว  ชื่อรอง  ชื่อสกุล  (มาตรา ๖ , มาตรา ๗ , มาตรา ๘)
   ๔.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอในการควบคุมดูแล
          การปฏิบัติ หน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเทศบาล และเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแล
          การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นเขตเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  และอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยใน
          การควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  (มาตรา ๙)
   ๔.๗ ความเห็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  (มาตรา ๑๐)
   ๔.๘ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนชื่อบุคคล
           ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  (มาตรา ๑๑)
   ๔.๙ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบทเฉพาะกาล  (มาตรา ๑๒)
   ๔.๑๐ ข้อเสนอแนะอื่นๆ


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail