Facebook


ร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 75 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนออร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ  ซึ่งกำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาล  และให้ค่าใช้น้ำบาดาล  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


     • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาล  และให้ค่าใช้น้ำบาดาล  และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฏหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขกฏหมายแต่อย่างใด


    

 • สาระสำคัญ
 • ๓.๑  กำหนดบทนิยามคำว่า  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  และ  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  (ร่างมาตรา ๓) 
  ๓.๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเก็บค่าใช้น้ำบาดาล  ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด
          ในกฎกระทรวง  และหักค่าใช้น้ำบาดาลไม่เกิน  ร้อยละห้าสิบส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  (ร่างมาตรา ๗/๑  และ  ร่างมาตรา ๗ จัตวา (๒))
  ๓.๓  ให้มีผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ๒ คน  ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
          โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่อธิบดีกำหนด  (ร่างมาตรา ๗ ฉ)
  ๓.๔  ให้หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล  (ร่างมาตรา ๘)
  ๓.๕  กำหนดให้เงินค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ร่างมาตรา ๒๗/๑)


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  • ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)
   ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศบังคับใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)
   ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓)
   ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลภายในกรอบอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  และเงินค่าใช้น้ำบาดาลที่จัดเก็บได้ตกเป็นรายได้
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหักค่าใช้น้ำบาดาลไม่เกินร้อยละห้าสิบส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  (มาตรา ๔)
   ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาล  และเงินที่ส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละห้าสิบ  (มาตรา ๕)
   ๔.๖  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล  ในส่วนของกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ๒ คน
           โดยวิธีเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด  (มาตรา ๖)
   ๔.๗  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทเกี่ยวกับ
            การประกอบกิจการน้ำบาดาล (มาตรา ๗)
   ๔.๘  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  และเงินค่าธรรมเนียมให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๘)
   ๔.๙  ข้อเสนอแนะอื่นๆ


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail