Facebook


พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 884 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ https://forms.gle/XAn8BynzcdMh8aLn6

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ยกร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  โดยยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ และยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงขอประกาศให้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีวิธีการและกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

๑.ประกาศเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (www.oncb.go.th) วันที่๒ มกราคม ๒๕๖๓

๒. วิธีการรับฟังความคิดเห็น : สามารถส่งความคิดเห็นตามแบบแสดงความคิดเห็น
ท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ ๓
- ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ผ่านช่องทาง (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

๒.๑ ทางเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (www.oncb.go.th)

๒.๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๓

๒.๓ นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ สำนักงาน ป.ป.ส. (กองกฎหมาย) เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒.๔ ผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

๓. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒ มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓

https://forms.gle/XAn8BynzcdMh8aLn6

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ


  แก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ดังต่อไปนี้


  ๑. ให้ยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษในระเภท ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ (๕))


  ๒. ให้ยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม (ยกเลิกความในมาตรา ๕๘/๒  มาตรา ๗๕ วรรคสาม  มาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๗๖/๑ วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา ๙๒ วรรคสอง)  เหตุผล


  ด้วยปัจจุบันพืชกระท่อมถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งหลายประเทศไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเทศไทยได้เคยมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษมาอย่างต่อเนื่องและพบว่าพืชกระท่อมส่งผลต่อร่างกายเพียงเล็กน้อย ประกอบกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ได้แก่ อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. ๑๙๖๑ อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๗๑ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ ก็ไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องควบคุมตามอนุสัญญาดังกล่าว ดังนั้น จึงสมควรที่จะยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail