Facebook
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ
สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกฎหมาย

โพลสำรวจ: คุณเห็นด้วยกับกฎหมายนี้หรือไม่​?

เห็นด้วย 2 100%
ไม่เห็นด้วย ยังไม่มีคะแนน 0%
จำนวนผู้โหวต: 2 ( รักกฎหมาย, dltsuteera )
ในการร่วมโหวต เราให้สิทธิเฉพาะกับสมาชิกเท่านั้น
  • หน้าที่:
  • 1

กระทู้: ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ...

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก​ พ.ศ. ... 1 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #33129

  • dltsuteera
  • รูปประจำตัวของ dltsuteera
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • พลังน้ำใจ: 0
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อจัดระเบียบการใช้รถในการขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของ ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยทั้งแก้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นๆ แต่บทบัญญัติบางประการในกฎหมายดังกล่าวยังไม่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการผลิตรถและสภาพและสภาพการใช้รถในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับให้เป็นฉบับเดียวและปรับปรุงมาตรการในการควบคุมดูแลการใช้รถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  แบ่งออกเป็น 13 หมวด (356 มาตรา) ประกอบด้วย บททั่วไป (มาตรา 1 – 6) หมวด 1 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก (มาตรา 7 – มาตรา 13) หมวด 2 ทะเบียนรถและภาษีรถ (มาตรา 14 – มาตรา 65) หมวด 3 ผู้ขับรถและผู้ประจำรถ (มาตรา 66 – มาตรา 93) หมวด 4 สถานสอนขับรถ และผู้สอบขับรถ (มาตรา 94 – มาตรา 124) หมวด 5 สถานตรวจสภาพรถและผู้ตรวจสภาพ (มาตรา 125 – มาตรา 140) หมวด 6 การประกอบการขนส่ง (มาตรา 141 – มาตรา 171) หมวด 7 การประกอบการขนส่งโดยรถแท็กซี่หรือโดยรถบริการ (มาตรา 172 – มาตรา 187) หมวด 8 การขนส่งโดยรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มาตรา 188 – มาตรา 204) หมวด 9 การขนส่งประเทศ (มาตรา 205 – มาตรา 215) หมวด 10 สถานีขนส่ง (มาตรา 216 – มาตรา 237) หมวด 11 ยานพาหนะทางบกอื่นนอกจากรถ (มาตรา 238 ) หมวด 12 การตรวจสอบและควบคุม (มาตรา 239 – มาตรา 243) หมวด 13 อุทธรณ์ (มาตรา 244) บทกำหนดโทษ (มาตรา 245 – 347) บทเฉพาะกาล  (มาตรา 349 – 356) อัตราค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น 2 บัญชี ท้ายพระราชบัญญัติ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
  • หน้าที่:
  • 1