Facebook

วิธีการใช้งาน

หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ให้ดำเนินการบูรณาการกฎหมาย โดยรวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน โดยยึดสาระสำคัญของเรื่องเป็นหลัก ซึ่งอาจจะอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ หรืออยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ อ้างอิง ศึกษา และปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ ทก. จึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ประชาพิจารณ์กฎหมาย เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกและใช้กฎหมาย และสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และเป็นเวทีสำหรับทำการประชาพิจารณ์กฎหมายแก่ประชาชน โดยการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
วิธีการใช้งาน

เว็บไซต์ประชาพิจารณ์กฎหมายไทยแห่งนี้ เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ ผู้มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านกฎหมายไทย เข้ามาตรวจสอบและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ตามแนวคิดของแต่ละท่านอย่างเปิดกว้าง

ภายในเว็บไซต์ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยทั้งหมด พร้อมคำนิยามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระดานข่าวกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลกฎหมายอย่างง่ายดาย โดยแต่ละส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ จะจำกัดสิทธิตามส่วนดังต่อไปนี้

 1. ผู้เยี่ยมชม ( Visitor )
  ในกรณีที่ยังไม่ได้ สมัครสมาชิก ท่านสามารถใช้งานบอร์ดเซียนกฎหมาย โดยตั้งหรือตอบกระทู้ได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถใช้ Feature พิเศษต่างๆของ Board เซียนคอม ได้อย่างเต็มที่ เช่น การแก้ไขกระทู้ของตนเอง การ Vote การทำ poll และอื่นๆ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการเข้าแสดงความคิดเห็นในกฎหมายและบทความกฎหมายที่น่าสนใจต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ใน Website นี้
 2. ผู้ใช้งานระบบทั่วไป ( User )
  ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น กฎหมายเด่น ประเด็นร้อน ร่างกฎหมายใหม่ / กฎหมาย / ใช้งาน Board เซียนกฎหมาย เต็มรูปแบบ รวมทั้งจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษมากมาย ตามที่ Website นี้จัดขึ้น
 3. อาสาสมัครกฎหมาย ( Supervisor)
  ท่านเป็นผู้ใช้งานที่มีสิทธิเต็มรูปแบบที่สุด โดยอาสาสมัครกฎหมาย จะต้องผ่านการเป็นผู้ใช้งานทั่วไปก่อน โดยอาสาสมัครกฎหมาย มีสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็น กฎหมายเ่ด่น ประเด็นร้อน ร่างกฎหมายใหม่ / กฎหมาย / สร้างและแก้ไขบทความกฎหมายที่น่าสนใจ / สร้างและแก้ไขนิยามกฎหมาย / ใช้งาน Board เซียนกฎหมาย เต็มรูปแบบ รวมทั้งจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษมากมาย ตามที่ Website นี้จัดขึ้น
รายการในเมนูต่างๆ
 
หน้าจอหลัก
ในแสดงกฎหมายใหม่และกฎหมายทั้งหมดพร้อมให้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการค้นหากฎหมายต่างๆ ได้มีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายในการค้นหา โดยแบ่งตามกฎหมายแม่บท, ตามลักษณะกลุ่มธุรกิจ, ตามหน่วยงานของรัฐบาล, ตามกฎหมายที่ใช้บ่อย และการค้นหาตามคำ นอกจากนี้ยังมีส่วนการนำเสนอกระดานข่าวเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชื่อของบอร์ดเซียนกฎหมาย และส่วนท้ายสุดจะเป็นการแสดงบทความกฎหมายต่างๆ ที่น่าสนใจ
ประวัติการแสดงความคิดเห็น
แสดงรายการ การแสดงความคิดเห็นกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์แห่งนี้ หากมีกฎหมายใดที่ถูกแสดงความคิดเห็นจะถูกจัดเก็บและนำเสนอในรูปแบบตารางเพื่อง่ายเข้าชม ภายในตารางประกอบด้วยรายการกฎหมาย ผู้แสดงความคิดเห็น เวลาที่มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็น จำนวนผู้เข้าชม และจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น
ประวัติคำนิยาม
แสดงรายการคำนิยามทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ประชาพิจารณ์กฎหมายไทยแห่งนี้ โดยแสดงประวัติความเป็นมาอันก่อนให้เกิดคำนิยามต่างๆ และผู้เข้าชมจะรับทราบว่าสมาชิกท่านใดเป็นผู้กำหนดคำนิยามเหล่านั้น และเข้ามาปรับปรุงคำนิยามต่างๆ มากี่ครั้งแล้ว
นิยามทางด้านกฎหมาย
แสดงนิยามคำทางด้านกฎหมายที่เป็นศัพท์เฉพาะ อันจะทำให้ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจในความหมายของคำต่างๆ จึงต้องมีการแสดงนิยามคำศัพท์ด้านกฎหมายในหน้านี้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกค้นหาคำนิยามต่างๆ ตามตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กระดานข่าวทั่วไป
กระดานข่าวนี้เราใช้ชื่อว่า บอร์ดเซียนกฎหมาย เพื่อเป็นศูนย์รวมนักกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นศูนย์กลางการเข้ามาปรึกษาและขอข้อมูลทางกฎหมาย ของประชาชนทุกระดับ รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ ภายในบอร์ดเซียนกฎหมายสามารถค้นหาหัวข้อกระทู้ได้จากช่อง Search รวมทั้งสามารถจัดเรียงกระทู้ตามชื่อ, ตามวันที่ประกาศ, ตามวันที่ตอบล่าสุด, ตามรายชื่อผู้ประกาศ, ตามจำนวนผู้เข้าชม, ตามจำนวนผู้เข้ามาตอบ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา
สร้างบทความ
หน้าการสร้างบทความเป็นสิทธิเฉพาะของสมาชิกเท่านั้น หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกโปรด สมัครสมาชิก ภายในหน้าการสร้างบทความนี้ สมาชิกสามารถบันทึกบทความต่างๆ ที่คิดว่ามีประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายไทย ได้อย่างเสรี รวมทั้งสมาชิกท่านอื่นๆ ยังสามารถเข้ามาแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ท่านได้บันทึกบทความต่างๆ ด้วย
แจ้งปัญหาการใช้งาน
สำหรับการแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ประชาพิจารณ์กฎหมายไทยแห่งนี้ทั้งหมด อาทิ เนื้อหาภายในกฎหมายต่างๆ ที่แสดงอยู่มีการบันทึกไม่ถูก ผิดความหมาย หรือพิมพ์ผิด รวมทั้งการแจ้งปัญหาการใช้งานของระบบสมาชิกทั้งหมด
สาสน์จากนายกรัฐมนตรี
แสดงข้อมูลต่างๆ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งจะมีการ Update อยู่ตลอดเวลา
คณะทำงาน
แสดงรายชื่อและประวัติของคณะทำงานที่ทำให้เว็บไซต์ประชาพิจารณ์กฎหมายไทยแห่งนี้สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะเกี่ยวกับบุคคลหลายท่าน หลายหน่วยงาน
รวมลิงค์กฎหมายไทย
แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยทั้งหมดที่มี อันจะเป็นไดเรกทอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในการรวบรวมเว็บไซต์กฎหมายในประเทศไทย
อาสาสมัครกฎหมาย

สำหรับให้สมาชิกระดับผู้ใช้งานทั่วไป ( User) เข้ามาร้องขอการเป็นอาสาสมัครกฎหมาย โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่มากกว่าการสมัครระดับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งสิทธิของการเป็นอาสาสมัครนั่นคือ

 • ร่วมตั้งหัวข้อ และแสดงความคิดเห็นใน บอร์ดเซียนกฎหมาย โดยสามารถใช้ Feature พิเศษต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งภายในบอร์ดจะมีทีมงานและบุคคลที่มีความสนใจและความรู้ในเรื่องของกฎหมาย รอไขข้อข้องใจของท่าน
 • ร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วน ประเด็นร้อนร่างกฎหมายใหม่ , กฎหมายทั้งหมด , บทความกฎหมายที่น่าสนใจ
 • ร่วมสร้างและแก้ไข บทความกฎหมายที่น่าสนใจ, นิยามกฎหมาย
 • ร่วมสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ พร้อมรับของรางวัลมากมาย