Facebook


ร่าง พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4102 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ มีบทบัญญัติบางมาตรายังไม่สอดคล้อง และเอื้อต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า รองรับการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากระบบไฟฟ้าที่มั่นคง และเชื่อถือได้มากขึ้น รวมทั้งราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม จึงจำต้องตราพระราชบัญญัตินี้  เนื่องจากประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และปัจจุบันรัฐเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศที่มีสาขา                     ในประเทศไทย กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงมีวัตถุประสงค์ในการจัดให้ได้มาและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า แต่มิได้ให้อำนาจผลิตไฟฟ้าได้ และเพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ รับทราบตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ (ครั้งที่ ๑๐๐) วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่องการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะ Distributed Generation (DG) ของการไฟฟ้านครหลวง              และเห็นชอบในหลักการให้การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  และแก้ไขเพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินธุรกิจหรือกิจการอื่นใดโดยนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ทรัพย์สินหรือบุคลากรที่มีอยู่เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาประเทศ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายของการดำเนินธุรกิจและกิจการดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติ บางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจการของการไฟฟ้านครหลวง จึงจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑  • เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า รองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความน่าเชื่อถือจากระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำให้เป็นปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้า      นครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑

 • แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑  ดังต่อไปนี้


  (๑) กำหนดชื่อย่อของการไฟฟ้านครหลวงเรียกโดยย่อว่า กฟน. และให้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY”เรียกโดยย่อว่า “MEA” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖)         


  (๒) เพิ่มวัตถุประสงค์ให้มีอำนาจผลิต ประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า คำว่า ผลิต คือการผลิตไฟฟ้า ณ จุดใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้า (Distributed Generation : DG) จากพลังงานความร้อนและน้ำเย็นร่วมกัน (Combined Heat and Power : CHP) พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย แสงอาทิตย์ ลม และพลังงานนอกรูปแบบ ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยี และสภาพพื้นที่ ซึ่งแตกต่างจากระบบการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖(๑))


  (๓) เพิ่มวัตถุประสงค์ให้สามารถนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สินหรือบุคลากรที่มีอยู่ไปเสริมสร้าง             ให้เกิดการพัฒนาประเทศเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติ และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเปิดโอกาสให้การไฟฟ้านครหลวงทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และประชาชนด้านอื่นๆ โดยไม่กระทบภารกิจหลักในการดำเนินกิจการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหรือกิจการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายนั้นๆ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖(๓))


  (๔) แก้ไขให้การจัดส่ง  และประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นกิจการสาธารณูปโภค (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗)


  (๕)  แก้ไขเพิ่มเติมให้มีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ                    ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้านครหลวงได้มีการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าและจัดทำแผนปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้า และแผนบริหารจัดการระบบไฟฟ้า สำหรับการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศให้ดำเนินการได้ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ณ วันจัดตั้งการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งพื้นที่ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน หรือตามมติคณะรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘)


  (๖) แก้ไขถ้อยคำให้เป็นปัจจุบัน โดยให้การไฟฟ้านครหลวงมีสำนักงานใหญ่ในจังหวัดพระนครแก้ไขเป็นกรุงเทพมหานคร และจะจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น  ณ ที่อื่นใดก็ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙)


  (๗)  แก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถเป็นตัวแทน หรือตัวแทนค้าต่าง รวมทั้งประกอบธุรกิจหรือกิจการอื่นใด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๑) และ (๙))


  (๘)  แก้ไขโดยยกเลิกการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตาม มาตรา ๓๔ ออกเนื่องจากหากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ทรงสิทธิอื่น เนื่องจากการกระทำของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ให้การไฟฟ้านครหลวงใช้ค่าทดแทนให้แก่บุคคลดังกล่าวเท่าที่ต้องเสียหายเพราะการกระทำนั้นได้ทันที (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ วรรคสอง)


  (๙)  แก้ไขวงเงินการกู้ยืมเงินที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้จากสี่สิบล้านบาทเป็นหนึ่งร้อยล้านบาท  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑) 


  (๑๐) แก้ไขโดยกำหนดการนำส่งรายได้เป็นของรัฐ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด(มาตรา ๔๓ วรรคสอง)


  (๑๑)  แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนิยามคำว่า “ระบบจำหน่ายไฟฟ้า”                     ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๔) มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๖ ทวิ และมาตรา ๓๗)


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail