Facebook


“ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา พ.ศ. …”(7-23ส.ค.60)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 11102 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

พระราชบัญญัติ

โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร

ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา

พ.ศ. ....

.................................................................

.................................................................

 

             ......................................................................................................................................................

.......................................................................................

                โดยที่เป็นการสมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์   อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์     ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา      

             ......................................................................................................................................................

.......................................................................................

                มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา พ.ศ. ....”

                มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป

                มาตรา ๓ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐ ตำบลคลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันออก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๗๓๐ ไร่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ ตำบลบึงอ้ายเสียบ (คลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ ๑๙๔ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา ภายในแนวเขต      ตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ตามคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๓๔๓/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

                มาตรา ๔ ให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินและการดำเนินการใดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เกี่ยวกับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ ซึ่งได้กระทำลงภายหลังที่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ตามมาตรา ๓ จนถึงวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

                มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

..............................................

   นายกรัฐมนตรี

 

 

 

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ

ของร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร

ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา

.. ….

 

___________________________________ 


                คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้จัดทำบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

                    ๑. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏ       ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา พ.ศ. ....

                ด้วยนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐ ตำบลคลองซอยที่ ๕ฝั่งตะวันออก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๗๓๐ ไร่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ ตำบลบึงอ้ายเสียบ (คลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ ๑๙๔ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   ไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวรวิหารถือครองที่ดินเกินกว่า ๕๐ ไร่ และต้องจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อให้เป็นไป       ตามกฎหมาย ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่) มีความเห็นตามเรื่องเสร็จที่ ๗๓/๒๕๔๔       ว่าที่ดินดังกล่าวเป็นมรดกเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมมิการามวรวิหารแล้วตั้งแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม               ซึ่งการจำหน่ายจ่ายโอนจะกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ตามความในมาตรา ๓๓ (๒) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และวัดธรรมิการามวรวิหารได้แสดงความประสงค์ไม่ต้องการโอน   ทางทะเบียนที่ดินมาเป็นชื่อวัดผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่ต้องการจำหน่ายเพื่อนำเงินมาบำรุงวัดและเก็บดอกผล           แต่เนื่องจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักด ได้จัดการมรดกโดยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวมาเป็นของมูลนิธิและได้จำหน่ายต่อไป โดยไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น เพื่อให้การโอนที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งครอบครองที่ดินอยู่ในขณะนี้       จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

                   ๒. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

                ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์     ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา พ.ศ. .... มีสาระสำคัญคือ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์    วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐ ตำบลคลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันออก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๗๓๐ ไร่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ ตำบลบึงอ้ายเสียบ (คลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑๙๔ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ตามคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๓๔๓/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

 

                                                             ____________________                      

 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดก  ของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ตามคำสั่งศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๓๔๓/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา อายุ ๗๔ ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๖ ตรอกศรีคาม ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ได้ทำพินัยกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอดุสิต ต่อหน้า ว่าที่ ร.ต.เสมอใจ พุ่มพวง นายอำเภอดุสิต มีข้อความตามพินัยกรรมยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐ (๗๓๐ - ๑ – ๕๑ ไร่) และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ (๑๙๔ - ๑ - ๒๔ ไร่) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมเนื้อที่ ๙๒๔ - ๒ - ๗๕ ไร่ ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ นางเนื่อมฯ ถึงแก่กรรม   ที่ดินตามพินัยกรรมของนางเนื่อมฯ จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดฯ ตั้งแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสนาะ เทียนทอง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งไม่อนุญาต   ให้วัดธรรมิการามวรวิหารได้มาซึ่งที่ดินมรดกทั้งสองแปลงดังกล่าว และให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร ดำเนินการตามข้อ ๔. แห่งพินัยกรรม คือ ให้เจ้าอาวาสจัดการมอบอสังหาริมทรัพย์และจำนวนเงิน (ถ้ามี) ที่ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารรวมทั้งสิ้นให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยจัดทำผลประโยชน์เพื่อใช้ในกิจการ   ของวัดต่อไป เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดย นายประชุม อนุมาน ผู้แทนมูลนิธิ ฯ ) ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ฯ จดทะเบียนเปลี่ยนนามผู้จัดการมรดกในโฉนดที่ดินเป็นชื่อมูลนิธิ ฯ พร้อมจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกเป็นชื่อของมูลนิธิ ฯ และจดทะเบียนโอนขายให้กับบริษัท   อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด 


     • วัดฯ ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกตามพินัยกรรมของนางเนื่อมฯ ทันทีที่นางเนื่อมฯ ถึงแก่กรรม
  • วัดฯ ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกตามพินัยกรรมของนางเนื่อมฯ ทันทีที่นางเนื่อมฯ ถึงแก่กรรม และมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไม่ใช่บทบัญญัติยกเว้นการได้มาดังกล่าว เมื่อผลทางกฎหมายที่ดิน มรดกของนางเนื่อมฯ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดฯ แล้วที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามมาตรา ๓๓ (๒)         แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งการโอนที่ธรณีสงฆ์ต้องทำโดยพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๓๔         แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

 • ๑. ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐ ตำบลคลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันออก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๗๓๐ ไร่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ ตำบลบึงอ้ายเสียบ (คลองซอยที่ ๕ ฝั่งตะวันตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑๙๔ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา ภายในแนวเขต     ตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ตามคำสั่งศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๓๔๓/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓


  ๒. ให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินและการดำเนินการใดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เกี่ยวกับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๖ ซึ่งได้กระทำลงภายหลังที่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย


  ๓. ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail