Facebook


ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) และการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่าประเทศ (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 18 กันยายน-18 ตุลาคม 2562)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1382 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

    พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง โดยมีสาระสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีกระบวนการ ขั้นตอน และระบบการจดทะเบียนที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมการสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)  ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

         เนื้อหาหลักการในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสิทธิบัตรครั้งนี้ คือ


         1. เพื่อการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสากล และสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และระบบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


         2. เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้กรรมสารกรุงเจนีวา ค.ศ. 1999 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs) ภายใต้กรรมสารกรุงเจนีวา ค.ศ. 1999 (Geneva Act of July 2, 1999) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ


         (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์แนบ)     1. ผู้ออกแบบและผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีความสวยงาม ทันสมัย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีมูลค่าการส่งออกสินค้าออกแบบของที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้มีขั้นตอน กระบวนการ และระบบที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงหลักการต่างๆ ให้สามารถส่งเสริมและคุ้มครองการสร้างสรรค์การออกแบบผลิตถัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป


     2. การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูง ระบบและขั้นตอนต่างๆ มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการในการขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ ประกอบกับแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568 (ASEAN IPR  Action Plan 2516 - 2025) ได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคร่วมกัน รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถยื่นคำขอระหว่างประเทศโดยสามารถขอรับความคุ้มครองได้ในหลายประเทศในคราวเดียว  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail