Facebook


ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1584 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอร่างกฎหมายสอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากผู้เกี่ยวข้อง

ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562

 

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (www.dsd.go.th) หรือแบบรับฟังความเห็นออนไลน์ https://is.gd/jqjMJd

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในประเด็นดังต่อไปนี้


  (1) ปรับปรุงการจัดตั้งสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน


  (2) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


  (3) ปรับปรุงที่มาและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน


  (4) ปรับปรุงสิทธิและประโยชน์สำหรับผู้จ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน


  (5) เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


  (6) กำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่เหมาะสมกับลักษณะการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน


  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น


  ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีความชัดเจน


  และให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการดำเนินการของสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานและการทำหน้าที่ของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


  ปรับปรุงที่มาของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน


  และกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแยกจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้การบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน


  รวมทั้งปรับปรุงสิทธิและประโยชน์สำหรับผู้จ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน


  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้


  (1) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน” “การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ” และ “ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” และเพิ่มบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน” “กรรมการบริหารกองทุน” และ “ผู้บริหารกองทุน” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5)


  (2) กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 (2) มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 20 วรรคสาม เพิ่มส่วนที่ 3 สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในหมวด 1 การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรา 21/1 ถึงมาตรา 21/6 และยกเลิกมาตรา 19)


  (3) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และกำหนดให้ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน (เพิ่มมาตรา 23/1 และมาตรา 23/2 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 24 วรรคสอง)


  (4) ปรับปรุงที่มาของเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27 วรรคสอง(3/1))


  (5) แก้ไขเพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28)


  (6) กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28 วรรคสี่ เพิ่มมาตรา 28/1 ถึงมาตรา 28/8 และยกเลิกมาตรา 32)


  (7) ปรับปรุงสิทธิและประโยชน์สำหรับผู้จ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 33/1 มาตรา 34 และมาตรา 37)


  (8) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 45 และมาตรา 46)


  (9) กำหนดให้นายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งให้สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานปฏิบัติให้ถูกต้อง เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 วรรคสาม และเพิ่มมาตรา 48/1 และมาตรา 48/2)


  (10) กำหนดให้สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนได้ (เพิ่มมาตรา 50/1 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 51)


  (11) กำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail