Facebook


การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) (14-29 มิ.ย. 60)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 486 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ข้อความ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ


   


  ให้มีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย


   


  เหตุผล


   


  โดยที่ประเทศไทยมีแนวนโยบายในการเป็นศูนย์กลางที่ตั้งสำนักงานและการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดการประชุมระหว่างประเทศ สมควรมีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย เพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศ และให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


   


   


     สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา


  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นกฎหมายรองรับสถานะและการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษเท่านั้น แต่สำหรับองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่องค์การในกรอบสหประชาชาติ จะต้องออกกฎหมายรองรับสำหรับแต่ละองค์การเป็นรายกรณีไปซึ่งใช้เวลานานและไม่เอื้อต่อการที่องค์การระหว่างประเทศจะตัดสินใจเลือกให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานในภูมิภาคหรือสถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศ 


     • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้น
  • ปัจจุบัน มีองค์การระหว่างประเทศจำนวนมากประสงค์ที่จะเข้ามาจัดตั้งสำนักงาน ดำเนินงานหรือ จัดประชุมในประเทศไทย การมีกฎหมายกลางในเรื่องนี้โดยเร็วจะช่วยให้ไทยสามารถให้นิติฐานะและเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่องค์การระหว่างประเทศอันเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งสำนักงานการดำเนินงาน และการจัดประชุมในประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและบทบาทของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การมีกฎหมายกลางในเรื่องนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านอื่น ๆ เช่น การค้าการลงทุน การแพทย์ การบิน สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ การเงิน การบริการ และด้านการเมือง ความมั่นคง ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทย

 • หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น
 •  


  ๑จัดโครงสร้างเป็นหมวดหมู่ตามกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย กล่าวคือ


         (๑) การจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย 


         (๒) การดำเนินงานในประเทศไทย 


         (๓) การจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย 


  ๒      ประเภทขององค์การระหว่างประเทศที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ได้แก่ (๑) องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และ (๒) องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล 


  ๓      กรอบของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศและบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศที่ไทยอาจพิจารณาให้แก่องค์การระหว่างประเทศแต่ละราย ได้แก่ (๑) ความคุ้มกันจากการดำเนินการตามกฎหมาย  (๒) ความละเมิดมิได้ของสถานที่และบรรณสาร (๓) การค้น การริบ การยึด การอายัด หรือการเวนคืน สำหรับทรัพย์สิน (๔) การยกเว้นภาษีทางตรง  (๕) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามข้อกำกัดว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก เป็นต้น ทั้งนี้ กรอบ ดังกล่าวได้ประมวลมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางรองรับสถานะและการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน แก่สหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ 


   

  • ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
  • ๑ หลักการที่สำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ 


          (๑) การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันฯ จะเป็นไปเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานขององค์การระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศนั้น โดยคำนึงถึงพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติของนานาประเทศ


          (๒) องค์การระหว่างประเทศ บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ และผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย


          (๓) ในกรณีที่องค์การระหว่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ หรือผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศนั้น ใช้เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันโดยมิชอบหรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือในกรณีที่การใช้ความคุ้มกันเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  คณะรัฐมนตรีมีอำนาจระงับหรือเพิกถอนเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันที่ได้ให้ไปแล้ว 


          (๔) องค์การระหว่างประเทศใดที่มีกฎหมายกำหนดให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันไว้แล้ว ให้องค์การระหว่างประเทศนั้นยังคงได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าว


         ทั้งนี้ องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในพระราชบัญญัตินี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ทั้งนี้ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศจะได้รับให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ หรือตามที่กำหนดในประกาศในกรณีที่เป็นการประชุมระหว่างประเทศ                                


   ๒ ขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน


       ๒.๑ ผู้ที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน


             (๑) องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลและบุคลากร 


             (๒) องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาลและบุคลากร 


             (๓) ผู้จัดและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ


        ๒.๒ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่อาจได้รับ


             (๑)องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล หมายถึง องค์การที่มีรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลเป็นสมาชิกเท่านั้น และจัดตั้งขึ้นโดยหนังสือสัญญา ความตกลง หรือการกระทำรูปแบบอื่นใดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศระดับรัฐบาล องค์กรภายในองค์การดังกล่าว รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของรัฐสมาชิกขององค์การดังกล่าวหรือโดยหนังสือสัญญาระหว่างรัฐสมาชิกของหนังสือสัญญานั้น โดยกรอบของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่อาจพิจารณาให้ ได้แก่


                  (๑) ความคุ้มกันจากการดำเนินการตามกฎหมาย 


                  (๒) ความละเมิดมิได้ของสถานที่และบรรณสาร 


                  (๓) การค้น การริบ การยึด การอายัด หรือการเวนคืน สำหรับทรัพย์สิน 


                  (๔) การยกเว้นภาษีทางตรงขององค์การ  


                  (๕) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามข้อกำกัดว่าด้วยการนำเข้าและส่งออก 


                  (๖) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามข้อกำกัดว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกสิ่งพิมพ์ 


                  (๗) การยกเว้นจากการควบคุมหรือข้อกำกัดด้านการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตรา และ


                  (๘) การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร


             (๒) องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล หมายถึง องค์การมี่มีสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่มิใช่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการการชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศด้วย โดยกรอบของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่อาจพิจารณาให้ ได้แก่ 


                 (๑) ความคุ้มกันจากการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร 


                 (๒) การยกเว้นภาษีรายได้ขององค์การเท่าที่จำเป็น 


                 (๓) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามข้อกำกัดว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกสำหรับสิ่งของ และ


                 (๔) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามข้อกำกัดว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกสิ่งพิมพ์ 


            (๓) ผู้จัดและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามขอบเขตที่กำหนดไว้ ได้แก่ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศจะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในระหว่างที่มีการจัดประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย ได้แก่ 


                 (๑) ความละเมิดมิได้ของสถานที่ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบรรณสาร 


                 (๒) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามหรือข้อกำกัดเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสิ่งของ 


                 (๓) การยกเว้นอากรศุลกากร และข้อห้ามหรือข้อกำกัดเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก สิ่งพิมพ์สำหรับการประชุม ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ได้แก่ 


                 (๑)  ความคุ้มกันจากการถูกดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคำด้วยวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการกระทำทั้งปวงที่ได้กระทำในตำแหน่งหน้าที่เป็นทางการ 


                 (๒)  ความละเมิดมิได้ของบรรณสาร 


                 (๓)  การอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินเช่นเดียวกับที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐบาลต่างประเทศ   


                 (๔)  การยกเว้นจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการจดทะเบียนคนต่างด้าว  


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail
       

   


23 ความคิดเห็น

 • ลิงค์ความคิดเห็น kik วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย kik

  เห็นด้วย เพราะจะทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมในเรื่องระหว่างประเทศ มีเงินเข้ามามากขึ้น แต่ถ้าคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานทำผิด จะไม่ต้องถูกลงโทษเพราะ พ.ร.บ. นี้ ก็อาจจะต้องมีอะไรควบคุมหน่อยมั้ยคะ

 • ลิงค์ความคิดเห็น เจียระไน วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย เจียระไน

  เห็นด้วยนะคะกับการมีกฎหมายฉบับนี้ เพราะว่าจะช่วยลดเวลาในการออกกฎหมายรายฉบับ แต่จะช่วยดึงดูดให้องค์การระหว่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้จริงหรือเปล่า

 • ลิงค์ความคิดเห็น หทัยทิพย์ วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย หทัยทิพย์

  เห็นด้วยในหลักการของกฎหมายฉบับนี้เพราะประเทศอื่นๆที่เป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศก็มีกฎหมายนี้เหมือนกัน แต่ควรที่จะรวม NGO ระหว่างประเทศเข้าด้วย

 • ลิงค์ความคิดเห็น มนัสวีร์ วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย มนัสวีร์

  คิดว่า พรบ. น่าจะช่วยรัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติได้ง่ายขึ้น

 • ลิงค์ความคิดเห็น สุกัญญา วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย สุกัญญา

  เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า รัฐสามารถเพิกถอนเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน หากว่าบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศกระทำการโดยมิชอบ และกระบวนการเพิกถอนจะต้องเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐใช้อำนาจในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย หากประเทศไทยมีพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยที่จะมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ป้องกันการถูกเพ่งเล็ง

  ถ้าหากพ.ร.บ.นี้มีผลบังคับเป็นกฎหมายแล้ว จะเป็นหลักประกันในการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลที่ประเทศไทยเป็นภาคี ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศมีหน้าที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติทั่วไปของนานาประเทศ

  แต่ในเรื่องของมาตรการป้องกันที่จะไม่รัฐบาลใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีหลักการที่ชัดเจนเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องด้วย

 • ลิงค์ความคิดเห็น ธีรธร สุจารีกุล วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย ธีรธร สุจารีกุล

  1. พรบ. นี้จะช่วยให้หน่วยงานราชการต่างๆ จัดประชุมระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะในประเด็นการอำนวยความสะดวก Visa ของผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่ต้องใช้ visa แต่ไม่สามารถขอ Visa on Arrival ได้

  2. พรบ. นี้จะครอบคลุมถึงการจัดประชุมระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ แต่ไทยไม่เป็๋นเจ้าภาพร่วมหรอไม่

 • ลิงค์ความคิดเห็น นภาพร วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย นภาพร

  พรบ.นี้ ยังไงก็ต้องมี ครม.เข้ามมาตรวจสอบ มีหน่วยงานที่คัดกรองข้อมูลอยู่แล้ว จึงเห็นด้วยกับการแนวทางของ พรบ. ซึ่งวันข้างหน้าอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

 • ลิงค์ความคิดเห็น Vee วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย Vee

  เห็นว่าพรบ.ฉบับนี้จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสำนักงานสำหรับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจ ถ้ากำหนดชัดเจนให้มาตรการต่างๆสามารถทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนได้ด้วยก็จะดีมาก อยากให้พรบ.ดังกล่าวส่งเสริมการกระจุ้นเศรษกิจท้องถิ่นด้วย เช่นกำหกนดให้ต้องจัดตั้งสำนักงานในพื้นที่อื่นๆนอกจากกรุงเทพฯบ้าง หรือว่ากำหนดให้มีการจัดประชุมในโรงแรม หรือสถานที่ประชุมในพื้นที่ต่างจังหวัดบ้าง

 • ลิงค์ความคิดเห็น จุฑา เสาวภา วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย จุฑา เสาวภา

  เห็นด้วยกับการจัดทำ พรบ.นี้ เพราะ พรบ.นี้ดีกว่า พรบ. คุ้มครองการดำเนินงานฯที่มีอยู่ เพราะช่วยอุดช่องว่างรวมเรื่อง องค์การระหว่งประเทศกึ่งรัฐบาลไปด้วย ซึ่งเป็นองค์กรรูปแบบใหม่ที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการประชุมระหว่างประเทศ และเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศอื่นๆ มากขึ้นด้วย

 • ลิงค์ความคิดเห็น สารัช นิติวงศ์วรกุล วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย สารัช นิติวงศ์วรกุล

  ร่างพรบ.ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย เพราะช่วยลดขั้นตอนทำให้ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อคุ้มครององค์การระหว่างประเทศเป็นรายกรณี และจะช่วยให้องค์การระหว่างประเทศเหล่านั้นต้องเคารพกฎหมายภายในของประเทศไทย