Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 172 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

กฎกระทรวง

กำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

.....

                       

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๐.. ๒๕๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒  เขตท่าเรือบางปะกง คือ บริเวณที่ล้อมรอบด้วย

                                   ด้านเหนือ          -  เส้นเล็งตรงจากฝั่งไปทางทิศตะวันตกตามแนวขนานเส้นขนาน

                                                              ละติจูด ๑๓˚ ๒๕' ๓๖" เหนือ  

                                   ด้านตะวันตก    - ละติจูด ๑๐๐˚ ๔๘' ๓๐" ตะวันออก 

                                   ด้านเหนือ          -  เส้นเล็งตรงจากฝั่งไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนาน

                                                              ละติจูด ๑๓˚ ๒๒' ๐๐" เหนือ   

ข้อ ๓   เขตจอดเรือบางปะกง คือ

เขตจอดเรือที่ ๑ บริเวณในแม่น้ำบางปะกงที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลที่

                        ละติจูด ๑๓° ๒๙๒๔" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๘๔๒" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๙๒๔" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๘๕๒" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๙๐๖" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๙๐๓" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๘๕๗" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๘๕๘" ตะวันออก

เขตจอดเรือที่ ๒ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง (ฝั่งซ้ายของปากร่องด้านเข้าหาฝั่ง) ที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลที่

                        ละติจูด ๑๓° ๒๓๓๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๑๓๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๒๓๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๔๘๓๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๒๐๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๑๓๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๒๐๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๔๘๓๐" ตะวันออก

 

 

 

 

เขตจอดเรือที่ ๓ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง (ฝั่งขวาของปากร่องด้านเข้าหาฝั่ง) ที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรงที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลที่

                        ละติจูด ๑๓° ๒๔๐๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๑๐๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๕๓๖" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๕๑๐๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๔๐๐" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๔๙๐๐" ตะวันออก

ละติจูด ๑๓° ๒๕๓๖" เหนือ                     ลองจิจูด ๑๐๐° ๔๙๐๐" ตะวันออก

ให้ไว้  ณ  วันที่         เดือน                     พ.....

 

 

 

                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เนื่องจากพื้นที่บริเวณแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีเรือขนส่งสินค้าเดินเข้าออกเพื่อเทียบท่า ทอดสมอ เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรทางน้ำ และระบบการขนส่งทางน้ำให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมมลภาวะทางน้ำ จึงสมควรกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  เนื่องจากพื้นที่บริเวณแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีเรือขนส่งสินค้าเดินเข้าออกเพื่อเทียบท่า ทอดสมอ เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรทางน้ำ และระบบการขนส่งทางน้ำให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมมลภาวะทางน้ำ จึงสมควรกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  • เพื่อกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เนื่องจากพื้นที่บริเวณแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีเรือขนส่งสินค้าเดินเข้าออกเพื่อเทียบท่า ทอดสมอ เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรทางน้ำ และระบบการขนส่งทางน้ำให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมมลภาวะทางน้ำ จึงสมควรกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 • เพื่อกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เนื่องจากพื้นที่บริเวณแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีเรือขนส่งสินค้าเดินเข้าออกเพื่อเทียบท่า ทอดสมอ เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรทางน้ำ และระบบการขนส่งทางน้ำให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมมลภาวะทางน้ำ จึงสมควรกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

  • เพื่อกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • เนื่องจากพื้นที่บริเวณแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีเรือขนส่งสินค้าเดินเข้าออกเพื่อเทียบท่า ทอดสมอ เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจรทางน้ำ และระบบการขนส่งทางน้ำให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมมลภาวะทางน้ำ จึงสมควรกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail