Facebook
มีข้อผิดพลาด
 • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62


ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าทางพาณิชย์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4906 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
โครงงานการจัดทำรายงานและร่างกฎหมาย (RAPPORTEUR)
คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำข้อเสนอ
การแยกกฎหมายพาณิชย์ออกจากกฎหมายแพ่ง
 
หลักการและเหตุผล
                ด้วยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมายมีคำสั่งที่ 1/2547 แต่งตั้งให้นายจรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการประธานศาลฎีกา เป็นผู้รับผิดชอบศึกษา เสนอแนะแนวทาง วิธีการ รูปแบบ จัดทำรายงาน เพื่อจัดให้มีศาลชำนัญพิเศษเฉพาะคดีพาณิชย์ก่อนที่จะดำเนินการแยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยอาจใช้วิธีการจัดศาลพาณิชย์เป็นเอกเทศต่างหากหรือจัดระบบการพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์โดยให้ใช้ระบบศาลล้มละลาย หรือรวมคดีพาณิชย์เข้ากับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จัดให้มีผู้พิพากษาสมทบจากภาคเอกชนในสัดส่วน 2:1 เช่นเดียวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยจัดประชุมระดมรับฟังความคิดเห็นและศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศ  และเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาทางกฎหมาย
                                ต่อมาคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมายมีคำสั่งที่ 1/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและบุคคลเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่คณะกรรมการในการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากฎหมาย ในส่วนของคณะอนุกรรมการคณะที่ 8 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทำข้อเสนอการแยกคดีพาณิชย์ออกจากคดีแพ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา เสนอแนะแนวทาง วิธีการ รูปแบบ และจัดทำรายงานเพื่อจัดให้มีศาลชำนัญพิเศษเฉพาะคดีพาณิชย์ก่อนที่จะดำเนินการแยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงจัดประชุมระดมความคิดเห็นและศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศ และเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
                                โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติล้มละลาย พระราชบัญญัติศุลกากร พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา       และการค้าระหว่างประเทศกลาง ประมวลรัษฎากร และกฎหมายประกอบอื่น ๆ โดยที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ     ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายพาณิชย์ รวม 20 ครั้ง  และจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ประเด็นข้อกฎหมายทั้งในส่วนกลาง           และส่วนภูมิภาค รวม 4 ครั้ง
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail