Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 9 - 30 เมษายน 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 7111 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รับมอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานและแนวทางในการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินที่ยังไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานใด ๆ สศค. จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ... (ร่าง พ.ร.บ.ฯ) ขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สศค. จึงขอนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. ... เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 9 - 30 เมษายน 2561 

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน


     ปัจจุบันมีผู้ให้บริการทางการเงินที่ให้สินเชื่อ เช่น สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) หรือดำเนินธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับการให้สินเชื่อ เช่น การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง ละแฟคตอริ่ง ซึ่งการให้บริการทางการเงินดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินบางประเภทดังกล่าวยังไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ จึงอาจทำให้ขาดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ และผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงินไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าที่ควร  • กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน (คณะกรรมการฯ) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านบัญชี บริหารธุรกิจการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับและส่งเสริม ตลอดจนกำกับดูแลการประกอบกิจการทางการเงิน

  • กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน (สำนักงานฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม โดยสำนักงานฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล


    

  • คณะกรรมการฯ จะประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับดำเนินงานของผู้ให้บริการทางการเงินในเรื่องต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการกำกับ market conduct เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถใช้บริการทางการเงินอย่างมั่นใจ เช่น การประกอบธุรกิจ มาตรฐานการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม การจำหน่ายและโอนหนี้ การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ การตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการให้บริการที่น่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบต่าง ๆ การปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียน หรือมีข้อโต้แย้งจากผู้ใช้บริการและการดำเนินการ รวมทั้งกรอบเวลาเพื่อหาข้อยุติ การจัดทำบัญชีและรายงาน การเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงิน การกำหนดนโยบาย แผนงาน และการประชาสัมพันธ์ เรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละประเภท เป็นต้น ในส่วนของการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ให้บริการทางการเงิน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

  • กำหนดประเภทผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ ได้แก่ ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ และผู้ประกอบกิจการประเภทอื่นตามที่จะได้กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

  • ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน (ซึ่งหมายความถึง ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถที่ใช้ในการเกษตรกรรมเป็นประกันการชำระหนี้) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

  • ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่งเป็นทางการค้าปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

  • กำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มิฉะนั้นจะมีโทษทางอาญา โดยระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • กำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้มีการประกอบธุรกิจ หากไม่ขึ้นทะเบียน จะมีโทษทางปกครอง โดยระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 •  


  1. สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ


   


  ร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวแบ่งเป็น ๓ หมวด ๗5 มาตรา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้


   


  1.1  กำหนดนิยามของผู้ให้บริการทางการเงินที่จะได้รับการกำกับดูแลภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ฯ                               


               ร่าง พ.ร.บ.ฯ ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง โดยอาจเพิ่มผู้ประกอบกิจการประเภทอื่นได้ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน


   


  1.2  หมวด ๑ คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน 


         1.2.๑   องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ


                    (๑)   ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง 


                    (๒)   กรรมการโดยตำแหน่งอีกจำนวน ๖ คน ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


                    (๓)   กรรมการจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านบัญชี บริหารธุรกิจการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ด้านละ ๑ คน รวม ๓ คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี


   


                     ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งใดของผู้ให้บริการทางการเงินตามร่าง พ.ร.บ.ฯ เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะ และต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคล
  ซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงาน


   


          1.2.๒   คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ออกระเบียบและกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาการประกอบธุรกิจ การขอรับใบอนุญาต และการขึ้นทะเบียนของผู้ให้บริการทางการเงิน รวมถึงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาต การขึ้นทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น


   


          1.2.๓   การแต่งตั้งและคุณสมบัติของเลขาธิการฯ 


                     (๑)   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นเลขาธิการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน และเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา


                     (๒)   เลขาธิการฯ ต้องไม่เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งใดของผู้ให้บริการทางการเงินตามร่าง พ.ร.บ.ฯ เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะ และเลขาธิการฯ ต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสำนักงานฯ


                     (๓)   เลขาธิการฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดของผู้ให้บริการทางการเงินภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่พ้นจากตำแหน่ง


   


           1.2.๔   ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินเป็นหน่วยงานของรัฐและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ


   


  1.3  หมวด ๒ การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน 


            1.3.๑   ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทให้สินเชื่อ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์และผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อทะเบียนรถ จะกระทำได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการฯ อาจประกาศกำหนดอายุใบอนุญาตก็ได้


   


            1.3.๒   ผู้ให้บริการทางการเงินประเภทที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลีสซิ่ง และแฟคตอริ่ง ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ โดยคณะกรรมการฯ อาจประกาศกำหนดอายุการขึ้นทะเบียนก็ได้


   


            1.3.๓   ผู้ให้บริการทางการเงินทั้ง ๒ ประเภท ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนด อาทิ มาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการทางการเงิน โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง สั่งระงับการดำเนินการ สั่งให้แก้ไข หรือเสนอให้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้


   


            1.3.4   การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ให้บริการทางการเงิน ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ


   


            1.3.5   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ให้บริการทางการเงิน ตลอดจนลูกหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางการเงิน


   


  1.4  หมวด ๓ บทกำหนดโทษ


         มีบทกำหนดโทษทางปกครองสำหรับ (๑) ผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้รับขึ้นทะเบียน และ (๒) ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตามที่หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด และมีบทกำหนดโทษทางอาญาสำหรับ (๑) ผู้ประกอบธุรกิจโดยมิได้รับอนุญาต และ (๒) ผู้ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามร่าง พ.ร.บ.ฯ


   


  1.5  บทเฉพาะกาล


         กำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่ต้องขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนยื่นคำขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่กรณีต่อสำนักงานฯ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ และในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน


   


  3.  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย


       (1) ด้านเศรษฐกิจ


             กลไกการอนุญาตและการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางการเงิน ทำให้ภาครัฐเข้าถึงข้อมูลสถิติของผู้ให้บริการทางการเงินขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยทำให้ภาครัฐทราบปริมาณธุรกรรมสินเชื่อสำหรับประชาชนรายย่อยและนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจการเงินได้ต่อไป ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีฐานข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหน่วยงานใดของภาครัฐ


        (2) ด้านสังคม              การตราพระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินยังช่วยควบคุมดูแลการให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภทที่ไม่เคยมีผู้กำกับดูแลให้มาอยู่ภายใต้การกำกับอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง เช่น ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างครบถ้วน มีเงื่อนไขสัญญาและการทำสัญญาที่เป็นธรรม มีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินส่วนอันสมควร มีการเปิดโอกาสให้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการโดยได้รับการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาในข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างทันท่วงที เป็นต้น              นอกจากนี้ การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงิน จะทำให้มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบของผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้อย่างมั่นใจ   


   


   


                   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail