Facebook


(ร่าง) กฎกระทรวง ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546 (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 374 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

          ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดในหมวด Function 05: LI ของ Good Manufacturing Practice (GMP) ตาม Prequalification (PQ) และได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546 คือ ปรับ/แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว เกี่ยวกับเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตฯ และการกำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาและการกระจายยาที่ดี  (GDP & GSP)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาจากข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว จะเป็นการควบคุมกำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐานการจัดเก็บและกระจายยาที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของยาที่ผลิต ทำให้ยาที่ไปถึงผู้บริโภคยามีคุณภาพ ทั้งนี้ยังได้เพิ่มแนวทางในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตอีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว
          ในการนี้ สำนักยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
2. แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

 

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail