Facebook


(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 446 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

          ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม  ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ    ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม

2.แบบ ผ.ย.ร.1

3.แบบ ผ.ย.ร.2

4.แบบ ผ.ย.ร.3

5.แบบ ผ.ย.ร.4

6.แบบ ผ.ย.ร.5

7.แบบ ผ.ย.ร.6

8.แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail