Facebook


ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวีไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. ...

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 103 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ


  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวีไทย


  เหตุผล


  ตามที่นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งส่วน


  ใหญ่จะใช้การขนส่งทางทะเล รวมทั้งก าหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ท าให้การ


  ผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นกลไกหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามนโยบาย


  ของรัฐ ขณะที่ประเทศไทยซึ่งมีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาคนประจ าเรือ


  ภายใต้สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางการ


  เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งท าให้การบริหารจัดการมีความเป็นอิสระ มีความคล่องตัว


  และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ


  และวิชาชีพและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรจากส่วนราชการเป็น


  องค์การมหาชน จึงมีความจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  ปัจจุบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี และโลจิสติกส์ใน


  ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการเดินเรือและสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะ


  สั้นให้กับคนประจำเรืออีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของการเป็นส่วนราชการทำให้การบริหารและการ


  ดำเนินงานไม่คล่องตัว ไม่มีอิสระ ขาดความยืดหยุ่นและบรรยากาศของความเป็นสถาบันการศึกษา อาทิ


  - ปัญหาด้านจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ซึ่งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขาดอัตรากำลังข้าราชการหรือ


  พนักงานราชการในสายการสอนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ


  ปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถจัดอัตรากำลังตามที่ขอได้ ตลอดจน


  อัตราค่าตอบแทนของส่วนราชการในปัจจุบันไม่สามารถจูงใจให้ผู้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพพาณิชยนาวีซึ่งเป็นวิชาชีพ


  เฉพาะทาง เข้ามาบรรจุแต่งตั้งเพื่อเป็นอาจารย์ประจำได้โดยปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อ


  การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ประสบปัญหา


  - ขาดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกสาขาที่ขาดแคลน


  โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศและการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนา


  ประเทศในอนาคต


  - ระเบียบด้านการเงินและงบประมาณของส่วนราชการ ไม่สอดคล้องกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ


  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การรับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กร


  ต่างๆ และขาดความคล่องตัวเกี่ยวกับการบรรจุและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน  • การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรมหาชนจะถูกออกแบบการบริหารจัดการในภาพรวมให้มีอิสระ คล่องตัว


   ยืดหยุ่นและมีความสามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการแข่งขันเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี


   และโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนา และการปรับเปลี่ยนเป็นองค์การ


   มหาชนซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณจะมีความคล่องตัวอย่างมาก


   สามารถพัฒนาการศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและสามารถแข่งขันได้ในระดับ


   อาเซียน/สากล เพื่อการเป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีของไทย และมุ่งสู่


   เป้าหมายการเป็นสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวีชั้นนำของอาเซียนในอนาคต

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail