Facebook


ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8 - 24 พฤศจิกายน 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 108 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ในส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร)

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

   


  บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)


  พ.ศ. ....


   
   
   
                                                                                    หลักการ


   


                        แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘


   


                                                                                    เหตุผล


   


         โดยที่กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคส่วนท้องถิ่น บัญญัติให้กรุงเทพมหานครอาจ 


  มีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทสูงกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และอาจมี


  รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจในการจัดเก็บ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ


  กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจ


  ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในส่วนที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้บัญญัติให้อำนาจไว้ จึงจำเป็น


  ต้องตราพระราชบัญญัตินี้


   


   


   


     ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


  ปัญหาและสาเหตุของปัญหา


        พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ 


   


   


     • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  •       เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทสูงกว่าที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และอาจมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมบางประเภทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจในการจัดเก็บ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในส่วนที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจไว้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้


  1. แก้ไขมาตรา 109 ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น


  2. แก้ไขมาตรา 110 ภาษีประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่จัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น


  3. แก้ไขมาตรา 111 ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้


              (1) ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำหรับน้ำมัน และไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สำหรับก๊าซปิโตรเลียม


              (2) ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์


              (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยมอบให้กรมสรรพากรจัดเก็บ


             (4) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตเสียภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ โดยมอบให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บ


             (5) ค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานครจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม


             (6) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น


                   (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต


                   (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน


              ราคาจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น ตาม (1) และ (2) ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด


         4. เพิ่มเติมมาตรา 111/1 ให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษี ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ ดังต่อไปนี้


             (1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยมอบให้กรมสรรพากรจัดเก็บ


             (2) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ


             (3) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน


             (4) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จัดเก็บได้จริง


             (5) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดเก็บได้จริง    


             (6) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและวิธีการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด


             (7) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด


             (8) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร


             (9) ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น


             (10) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร


        5. ยกเลิกมาตรา ๑๑2 เนื่องจากได้บัญญัติไว้ในมาตรา 111 (3) และ (6) ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว


        6. ยกเลิกมาตรา ๑14 เนื่องจากได้บัญญัติไว้ในมาตรา 111/1 (9) ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว


        7. แก้ไขมาตรา 116 กรุงเทพมหานครจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด เพื่อกรุงเทพมหานครก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  

  • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครจึงได้ทำแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ โดยขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อกรุงเทพมหานครจะได้นำ              ความคิดเห็นที่รวบรวมได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ ต่อไป

  • ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • แบบแสดงความคิดเห็น


   ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


    


   ชื่อ-สกุล...............................................................................................................................................................


   ที่อยู่....................................................................................................................................................................


   โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร............................................................................


   สถานะ    ......หน่วยงานของรัฐ ........  ประชาชน / บุคคลทั่วไป


                ......หน่วยงานเอกชน ........  อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................


   ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


   1. ประเด็นมาตรา 109


   ความเห็น.............................................................................................................................................................


   .........................................................................................................................................................................


   .........................................................................................................................................................................


   2. ประเด็นมาตรา 110


   ความเห็น.............................................................................................................................................................


   .........................................................................................................................................................................


   .........................................................................................................................................................................


   3. ประเด็นมาตรา 111


   ความเห็น.............................................................................................................................................................


   .........................................................................................................................................................................


   .........................................................................................................................................................................


   4. ประเด็นมาตรา 111/1


   ความเห็น.............................................................................................................................................................


   ..........................................................................................................................................................................


   ..........................................................................................................................................................................


   5. ประเด็นมาตรา 112


   ความเห็น.............................................................................................................................................................


   ..........................................................................................................................................................................


   ..........................................................................................................................................................................


   6. ประเด็นมาตรา 114


   ความเห็น.............................................................................................................................................................


   ..........................................................................................................................................................................


   ...........................................................................................................................................................................


   7. ประเด็นมาตรา 116


   ความเห็น.............................................................................................................................................................


   ..........................................................................................................................................................................


   ..........................................................................................................................................................................


   กรุณาส่งความเห็นไปยัง E-mail : bmalaw2017@gmail.com หรือ โทรสาร 02 226 6219


   หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายนิติการและระเบียบ กองรายได้ สำนักการคลัง 


   หมายเลขโทรศัพท์ 02 224 8265 โทรสาร 02 229 6219


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail