Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4206 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

(ร่าง)

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง

 

 

 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง

 

 

 

ให้นำเข้า  ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า  .. .....

 

 

 

                                                        .......................................

 

 

 

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  5 มาตรา 8 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ..2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 36  มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

 

 

ข้อ 1  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อ 1
  • ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

  • หมวด 1 บททั่วไป
  • ข้อ 2
  • การยื่นคำขออนุญาตหรือขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง เพื่อการนำเข้าหรือส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า เพื่อดำเนินกิจการดังนี้


   (1) นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด


   (2) นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่า


   คุ้มครอง


   (3) นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18 (1)หรือ


   นำเข้า ส่งออกซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์


   (4) นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือ


   ใบรับรองให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า
  • ข้อ 3
  • ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตหรือขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองเพื่อดำเนินกิจการตามข้อ 2 ให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอที่อธิบดีกำหนดโดยระเบียบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ราชการ ดังต่อไปนี้


   (1) กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ


   พันธุ์พืช


   (2) ด่านตรวจสัตว์ป่าที่นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน


   (3) กรมประมงหรือหน่วยงานในสังกัด กรมประมงตามที่อธิบดีกรมประมงกำหนด ในกรณีนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ


   (4) หน่วยราชการตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศ
  • ข้อ 4
  • การยื่นคำขอตามข้อ 2 และข้อ 3 ต้องยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานเอกสารเบื้องต้นดังนี้


   (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออก


   ให้ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน


   (2) สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานอื่นที่แสดงภูมิลำเนาของผู้ขอ


   (3) กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลใช้หลักฐานสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือ


   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ทางราชการออกให้ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ (ในกรณีบริษัท)


   (4) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาเอกสารตาม (1) และ (2) ของผู้รับมอบอำนาจ


   (5) หลักฐานเอกสารอื่นตามความจำเป็นและสมควรแก่กรณี และพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง


   ตรวจคำขอและแจ้งให้ผู้ขอทราบโดยทันที เพื่อนำหลักฐานเอกสารนั้นประกอบคำขอเพิ่มเติม

  • หมวด 2 การนำเข้า
  • ข้อ 5
  • ผู้ยื่นคำขอเพื่อการนำเข้าซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 แล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมประกอบคำขอดังนี้


   (1) สำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) พร้อมเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ขอการนำเข้าสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่า เว้นแต่เป็นการนำเข้าเพื่อการใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อเป็นตัวอย่าง


   -3-
   (2) กรณีสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกันกับที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) หรือเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศที่ยินยอมให้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร


   (3) กรณีสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกันกับที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 2 บัญชีหมายเลข 3 และสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เพื่อการค้า (Commercial Purpose) ชนิดพันธุ์เดียวกันกับที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตส่งออก(Export permit) หรือสำเนาใบรับรองถิ่นกำเนิด (Certificate of Origin) หรือใบรับรองให้ส่งออก (Certificate for Export) ซึ่งออกโดยหน่วยงานของประเทศที่จะส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น


   (4) การนำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่เคยได้รับอนุญาตให้ส่งออกเพื่อการแสดงหรือเพื่อการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศหรือเพื่อการอื่นชั่วคราว ต้องมีสำเนาใบอนุญาตส่งออกหรือหลักฐานการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น
  • หมวด 3 การส่งออก
  • ข้อ 6
  • ผู้ยื่นคำขอ เพื่อการส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า นอกจากต้องปฏิบัติ


   ตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมประกอบคำขอดังนี้


   (1) หลักฐานการได้มาหรือมีไว้หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง


   สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น


   (2) สำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) พร้อมเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ในการส่งออกสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่านั้น เว้นแต่เป็นการส่งออกเพื่อการใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อเป็นตัวอย่าง


   (3) กรณีสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกันกับที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) หรือหนังสือยินยอมให้นำเข้าหรือเอกสารที่แสดงว่าผู้มีอำนาจของประเทศที่จะนำเข้าให้ความยินยอมการนำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น   (4) กรณีสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกันกับที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 2 บัญชีหมายเลข 3 และสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เพื่อการค้า


   (Commercial Purpose) ชนิดพันธุ์เดียวกันกับที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ต้องมีสำเนาใบอนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร (Import permit) หรือหลักฐานการโอน การจำหน่ายหรือการค้า หรือหลักฐานรับรองการได้มาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

  • หมวด 4 การนำผ่าน
  • ข้อ 7
  • ผู้ยื่นคำขอ เพื่อการนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า นอกจากต้องปฏิบัติตาม


   ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมประกอบคำขอ ดังนี้


   (1) สำเนาใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศผู้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของ


   สัตว์ป่านั้น หรือสำเนาใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ของประเทศนำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น


   (2) กรณีนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว หรือนำ


   ผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มิได้กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน ต้องมีเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิด (Certificate for Origin) หรือใบรับรองให้ส่งออก (Certificate for Export) ซึ่งออกโดยผู้มีอำนาจของประเทศสุดท้ายที่ส่งออกสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่านั้น
  • หมวด 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
  • ข้อ 8
  • การพิจารณาคำขอและหลักฐานประกอบคำขอเพื่ออนุญาตหรือออกใบอนุญาตหรือออกใบรับรองการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า มีหลักเกณฑ์ดังนี้


   (1) การนำเข้าหรือส่งออกต้องเป็นชนิดหรือสภาพของสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นไม่


   เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดโรคภัยแก่ประชาชนหรือสัตว์ในประเทศ และไม่มีผลกระทบเสียหายต่อระบบนิเวศ สภาพธรรมชาติ สภาพป่า แหล่งน้ำ หรือเกษตรกรรมของประเทศอย่างร้ายแรง เว้นแต่เพื่อการศึกษา วิจัย ที่กระทำโดยทางราชการหรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

   (2) การนำผ่าน พิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าให้ตรงกับที่ระบุ


   ในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอ


   (3) การนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน ชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกันกับที่กำหนดไว้ในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว

  • หมวด 6 ใบอนุญาต ใบรับรอง และเงื่อนไข
  • ข้อ 9
  • ใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา 18(1) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซึ่งเป็นชนิดที่กำหนดในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่กำหนดในบัญชีอนุสัญญาฯ ดังกล่าวให้ใช้แบบ สป. 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้


   ใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา 18(1) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือชนิดสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และมิใช่ชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีตามอนุสัญญา


   ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์(CITES)ให้ใช้แบบ สป.6 ท้ายกฎกระทรวงนี้


   การออกใบรับรองนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ออกเป็นใบรับรอง ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
  • ข้อ10
  • 10 อายุใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ให้กำหนดอายุได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกินหกเดือนตามความเหมาะสมแต่ละกิจการ นับจากวันอนุญาตหรือวันออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง
  • ข้อ11
  • ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้


   (1) ต้องดำเนินการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด


   (2) นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่เข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ


   นำผ่านราชอาณาจักร ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามที่อธิบดีกำหนดไว้ในใบอนุญาต โดยให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่า นั้น   เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตและสัตว์หรือซากของสัตว์ป่าที่จะนำเคลื่อนที่ผ่านทั้งชนิดและจำนวน ถูกต้องแล้วให้จดแจ้งผลการตรวจสอบไว้บนใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้น หรือเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด จึงให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่เพื่อนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านต่อไปได้


   (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือใบรับรองโดยเคร่งครัด

  • ข้อ12
  • เพื่อประโยชน์ในการมีหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่สัตว์ป่าเกิดขึ้นจากการสืบพันธุ์หรือได้มาซึ่งซากของสัตว์ป่าจากการตายหรือเก็บสิ่งต่าง ๆ จากสัตว์ป่านั้น ให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าหรือผู้ครอบครองสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นจากการเกิดหรือสัตว์ป่าตายหรือวันที่เก็บออกจากสัตว์ป่าแล้วแต่กรณีตามแบบที่อธิบดีกำหนดนั้น


   ในกรณีการนำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเพื่อการค้าให้ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้า หรือ


   ผู้ได้รับโอนสัตว์ป่าไว้ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แจ้งการค้าหรือโอนจำหน่ายสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามแบบการแจ้งที่อธิบดีกำหนด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจำหน่ายหรือโอนสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น

  • ข้อ13
  • ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ซึ่งชำรุด เสียหาย ใช้ไม่ได้ในสาระสำคัญหรือสูญหาย ให้ผู้นั้นยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยระเบียบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และปฏิบัติในการยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอตามข้อ 3 และข้อ 4 เท่าที่จำเป็น


   การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้


   (1) ให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือใบรับรองโดยการออก เล่มที่ ฉบับที่ เลขที่ ลงวันที่ใหม่เป็น


   ปัจจุบัน แต่ให้ประทับหรือทำเครื่องหมายคำว่า ใบแทน ด้วยตัวอักษรสีแดง ตรงกลางแบบทั้งด้านบนและด้านล่างอย่างน้อย 2 แห่งให้พอเหมาะสมไม่ทับข้อความในส่วนหน้าของแบบ


   (2) กรอกข้อความอื่นให้ชัดเจนถูกต้องตรงกันกับข้อความในใบอนุญาตหรือใบรับรองเดิม


   (3) เขียนหรือประทับข้อความระบุว่า ออกให้เพื่อเป็นใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองฉบับเดิม เล่มที่....ฉบับที่....เลขที่....ลงวันที่............................... ในบริเวณด้านหลังของแบบและกรอกข้อความและตัวเลขให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้องตรงกับใบอนุญาตหรือใบรับรองฉบับเดิม
   (4) ในต้นขั้วหรือคู่ฉบับของใบอนุญาตหรือใบรับรองฉบับเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับหรือทำเครื่องหมายแสดงข้อความว่า ได้ออกใบแทนแล้ว ตามใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองเล่มที่....ฉบับที่....เลขที่....ลงวันที่............................... ด้วยตัวอักษรสีแดงในบริเวณด้านหน้าของแบบด้านบนตามเหมาะสม และกรอกข้อความและตัวเลขให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้องตรงความจริง


   (5) เมื่อได้ออกใบแทนให้แล้ว ห้ามออกใบแทนซ้ำอีก หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาต การขอรับใบอนุญาตหรือขอใบรับรอง เสมือนเป็นการยื่นคำขอใหม่

  • หมวด 7 เบ็ดเตล็ด
  • ข้อ 14
  • การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย ปฏิบัติราชการและใช้ดุลพินิจเมื่อได้รับคำขอแล้วด้วยความรวดเร็ว อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดภาระที่ไม่จำเป็นของผู้ยื่นคำขอ และให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ การกำหนดแบบคำขอการกำหนดเงื่อนไขอื่นแนบท้ายใบอนุญาตหรือใบรับรองที่มิได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ และให้นำระเบียบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • ข้อ 15
  • ผู้ยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับที่มีอยู่แล้ว เกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าในกรณีอื่นอีกส่วนหนึ่งด้วย

  • ข้อ 16
  • บรรดาแบบคำขอ และการอนุญาตการรับรองใด ๆ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2


   (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ให้ยังคงใช้ได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือมีอยู่แล้วตามกฎกระทรวงนี้
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail