Facebook


ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 90 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนอร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้ถ่ายโอนงานทะเบียนครอบครัวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


     • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียนท้องถิ่น และให้ค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด 

 • สาระสำคัญ
 • ๓.๑  เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “พนักงานส่วนท้องถิ่น” และ “สำนักทะเบียนท้องถิ่น” เนื่องจากกฎหมายเดิมมิได้กำหนดบทนิยามดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมาย  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ  (ร่างมาตรา ๓)


  ๓.๒  เพิ่มเติมนายทะเบียนท้องถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  (ร่างมาตรา ๓/๑)


  ๓.๓  แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า “สำนักทะเบียนท้องถิ่น” ให้สามารถจดทะเบียนครอบครัวได้ (ร่างมาตรา ๕ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๙)


  ๓.๔  แก้ไขเพิ่มเติมให้พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถเป็นพยานในการจดทะเบียนครอบครัวได้  (ร่างมาตรา ๖)


  ๓.๕  แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า “นายทะเบียนท้องถิ่น” ให้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนครอบครัว ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว จดบันทึกทะเบียนครอบครัว (ร่างมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ )


  ๓.๖  ให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ร่างมาตรา ๑๐/๑)


  ๓.๗  เพิ่มเติมให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  (ร่างมาตรา ๒๔/๑)


  ๓.๘  เพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนครอบครัวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับและให้อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนซึ่งรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ได้แต่งตั้งขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง  (ร่างมาตรา ๑๕)


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  • ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)
   ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศใช้บังคับกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)
   ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓)
   ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในการจดทะเบียนครอบครัว ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัว จดบันทึกทะเบียนครอบครัว  (มาตรา ๔  มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒)
   ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น  (มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๑)
   ๔.๖  ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๘)
   ๔.๗  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น  (มาตรา ๑๓)
   ๔.๘  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้รักการตามกฎหมาย  (มาตรา ๑๔)
   ๔.๙  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม (มาตรา ๑๕)
   ๔.๑๐  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล  (มาตรา ๑๖)
   ๔.๑๑  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail