Facebook


ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 82 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนอร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้ถ่ายโอนอำนาจการอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการสถานบริการที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงให้เงินค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  กำหนดให้ถ่ายโอนอำนาจการอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด

 • สาระสำคัญ
 • ๓.๑  เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” “ผู้บริหารท้องถิ่น” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  เนื่องจากกฎหมายเดิมมิได้กำหนดบทนิยามดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมาย  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ  (ร่างมาตรา ๓)


  ๓.๒  เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานคร  (ร่างมาตรา ๔/๑)


  ๓.๓  เพิ่มบทบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด (ร่างมาตรา ๔/๒)


  ๓.๔  เพิ่มบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด  (ร่างมาตรา ๔/๓)


  ๓.๕  เพิ่มบทบัญญัติให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๔/๔)


  ๓.๖  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับเรื่องราวการขออนุญาตตั้งสถานบริการและตรวจสอบกลั่นกรองเบื้องต้น  เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการ  (ร่างมาตรา ๙)


  ๓.๗  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  ให้ผู้ขออนุญาตอุทธรณ์ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี   ว่าการกระทรวงมหาดไทย  สำหรับในเขตจังหวัดอื่นให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย  (ร่างมาตรา ๑๑)


  ๓.๘  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณ์  สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับในเขตจังหวัดอื่นให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย  (ร่างมาตรา ๒๒)


  ๓.๙  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้รัฐมนตรีมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  (ร่างมาตรา ๓๐)


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  • ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)
   ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศใช้บังคับกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)
   ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓ - ๔)
   ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดอื่น และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  รวมทั้งเงินค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๕)
   ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำขอ ในการตรวจสอบกลั่นกรองเบื้องต้น  เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการ  (มาตรา ๖)
   ๔.๖  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์การไม่ออกใบอนุญาต  หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต (มาตรา ๗)
   ๔.๗  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  (มาตรา ๘)
   ๔.๘  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล  (มาตรา ๙ – ๑๑)
   ๔.๙  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาการตามกฎหมาย  (มาตรา ๑๒)
   ๔.๑๐  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail