Facebook


ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 114 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ  ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจในการออกใบอนุญาตค้าของเก่าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน และให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


     • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจในการออกใบอนุญาตค้าของเก่าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน และให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด


    

 • สาระสำคัญ
 •         ๓.๑  แก้ไขบทนิยามคำว่า “เสนาบดี” เป็นคำว่า “รัฐมนตรี”  (ร่างมาตรา ๓)
          ๓.๒  เพิ่มบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน”  “นายตรวจ”  “ผู้บริหารท้องถิ่น”  และ  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  (ร่างมาตรา ๓)


          ๓.๓  แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า  “กฎเสนาบดี”  เป็นคำว่า  “กฎกระทรวง”  (ร่างมาตรา ๕  และ ร่างมาตรา ๑๕)
          ๓.๔  กำหนดให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๕/๑)
          ๓.๕  แก้ไขอำนาจในการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                 ในจังหวัดอื่นให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  (ร่างมาตรา ๑๐)
          ๓.๖  กำหนดให้นายตรวจและเจ้าพนักงาน  ชอบที่จะเข้าตรวจใบอนุญาต  สมุดบัญชี และทรัพย์สิ่งของในร้านค้าได้  (ร่างมาตรา ๑๓)
          ๓.๗  กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวง  และแต่งตั้งนายตรวจ  กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
                 และกำหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๕)


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  •         ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)
           ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศใช้บังคับกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)
           ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓  และ มาตรา ๔)
           ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำร้องขอใบอนุญาตประกอบการอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า  (มาตรา ๕)
           ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๖)
           ๔.๖  ความเห็นเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์การออกใบอนุญาต  (มาตรา ๗)
           ๔.๗  ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจเข้าตรวจสอบใบอนุญาต  สมุดบัญชี  และทรัพย์สินสิ่งของในสถานที่ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า  (มาตรา ๘)
           ๔.๘  ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  (มาตรา ๙)
           ๔.๙  ความเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล  (มาตรรา ๑๐ – มาตรา ๑๒)
           ๔.๑๐  ข้อเสนอแนะอื่นๆ


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail