Facebook


ร่างพระราชบัญญัติ เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... (เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ 20 มี.ค.62 - 8 เม.ย.62) เสนอความคิดเห็นมายัง e-mail : dfd.frs_1@mod.go.th

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2745 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 ร่าง -

พระราชบัญญัติ

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม

พ.ศ. ....

---------------------------------

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

               โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

               มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....”

               มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ..................................... เป็นต้นไป 

               มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

                   “ข้าราชการพลเรือนกลาโหม” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม

                   “ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

               มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

               มาตรา ๕ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหมมีดังนี้

                   (๑)    ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการรองหัวหน้าส่วนราชการ และตำแหน่งอื่น ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหาร

                            (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ รองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการซึ่งมิใช่ตำแหน่งตาม(๑) และตำแหน่งอื่น ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ

               (๓)  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

               (๔)  ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม

               (๕)  ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด 

               มาตรา ๖ ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม มีดังนี้

               (๑)  ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังนี้

                     (ก)  ระดับต้น

                     (ข)  ระดับสูง

               (๒)  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังนี้

                     (ก)  ระดับต้น

                     (ข)  ระดับสูง

               (๓)  ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังนี้

                     (ก)  ระดับปฏิบัติการ

                     (ข)  ระดับชำนาญการ

                     (ค)  ระดับชำนาญการพิเศษ

                     (ง)   ระดับเชี่ยวชาญ

                     (จ)  ระดับทรงคุณวุฒิ

               (๔)  ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย มีดังนี้

                     (ก)  ประเภทครู ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม มีระดับดังนี้

                          ๑)  ครู

                          ๒)  ครูชำนาญการ

                          ๓)  ครูชำนาญการพิเศษ

                          ๔)  ครูเชี่ยวชาญ

                          ๕)  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

                     (ข)  ประเภทคณาจารย์ ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ให้การศึกษาหรือจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา มีระดับดังนี้

                          ๑)  อาจารย์

                          ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

                           ๓)  รองศาสตราจารย์

                          ๔)  ศาสตราจารย์

               (๕)  ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังนี้

                     (ก)  ระดับปฏิบัติงาน

                     (ข)  ระดับชำนาญงาน

                     (ค)  ระดับอาวุโส

                    (ง)  ระดับทักษะพิเศษ   

               มาตรา ๗ ให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งในประเภทใด ระดับใด ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้

                          ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                          ข้าราชการพลเรือนกลาโหมอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้

                          ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใดจะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                          เงินประจำตำแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                          ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแล้ว การปรับให้กระทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าวหากทำให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาทและมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน

                          การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้เข้ากับระดับและชั้นใด แล้วแต่กรณีตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหมตามวรรคหนึ่งและวรรคหกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และให้มีผลเป็นการแก้ไขชั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

                          ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม กระทรวงกลาโหมอาจกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับการเยียวยา โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

               มาตรา ๘  การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

               มาตรา ๙ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม อาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มผู้ชำนาญงาน และเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือตามที่กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลัง หรือโดยกระทรวงกลาโหมตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

                           ข้าราชการพลเรือนกลาโหมอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

               มาตรา ๑๐ ให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 

 

.........................................

      ........................................

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์   ของข้าราชการพลเรือนกลาโหมเป็นการเฉพาะ  เรื่อง  ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .....


  -------------------


  ปัญหาและสาเหตุ


                 สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖ บัญญัติไว้ว่า มาตรา ๖ ทหาร ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่เป็นข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ขึ้นทะเบียนกองประจำการและบุคคลที่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น


                    ข้าราชการกระทรวงกลาโหม แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม


                 การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการอื่นใดตามที่จำเป็นเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


                 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้นำบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งหรือตามกฎหมายว่าด้วย  การนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการกำหนดให้มีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ        พลเรือนกลาโหมเป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง


           กระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการยกร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... แล้วนำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนำเรียนคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว และมีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมทบทวนร่างพระราชกฤษฎีการ่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นและข้อสังเกตไว้ โดยสรุปว่า การกำหนดให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนได้รับเงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ รวมทั้ง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจนั้น ควรกำหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และหากกระทรวงกลาโหมจะกำหนดการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งไว้ในร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....   จะเป็นการกำหนดเกินไปกว่ากรอบอำนาจตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑  ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจึงต้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ..... โดยบัญญัติเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการพลเรือนกลาโหมไว้เป็นการเฉพาะ


   


   


   


   


   


     • เหตุผล
  • เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖   บัญญัติให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหม แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ข้าราชการทหาร และข้าราชการ   พลเรือนกลาโหม โดยการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุการแต่งตั้ง การปรับตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน   การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์การร้องทุกข์และการอื่นใดตามที่จำเป็นเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา สำหรับอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้นำบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน     และเงินประจำตำแหน่งหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี  การกำหนดให้มีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมเป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ประกอบกับตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ       จัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มิได้บัญญัติเรื่องสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของข้าราชการ   พลเรือนกลาโหมไว้แต่อย่างใด กระทรวงกลาโหมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


    

 • สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....
 • ข้าราชการพลเรือนกลาโหมซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่มิใช่ข้าราชการทหารจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นการเฉพาะ โดยมีเจตนารมณ์ในการกำหนดความในร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ดังนี้


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖


                 เนื่องจากข้าราชการพลเรือนกลาโหมเป็นบุคลากรประเภทใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดขั้นตอนในการสืบค้นหาว่า ข้าราชการพลเรือนกลาโหมมีตำแหน่งใด ประเภทใด หรือระดับเป็นอย่างใด จึงนำประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนที่ได้กำหนดไว้ในร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... มากำหนดไว้


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๗ วรรคแรก


                 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมมีบัญชีเงินเดือนเป็นของตนเอง จึงได้จัดทำบัญชีเงินเดือน    ไว้แนบท้ายพระราชบัญญัติ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ วรรคแรก


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๗ วรรคสอง


                 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมที่ดำรงตำแหน่ง   ในประเภทและระดับต่าง ๆโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ วรรคสอง


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๗ วรรคสาม


                 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมมีบัญชีเงินประจำตำแหน่งเป็นของตนเอง จึงได้จัดทำบัญชี  เงินประจำตำแหน่งไว้แนบท้ายพระราชบัญญัติ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ วรรคสาม


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๗ วรรคสี่


                 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ที่ดำรงตำแหน่งในประเภท และระดับต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ วรรคสี่


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๗ วรรคห้า


                 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการพลเรือนกลาโหม        โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ วรรคห้า 


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๗ วรรคหก


                 เพื่อให้การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมมีความสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกับข้าราชการทหาร โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒ วรรคสี่


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๗ วรรคเจ็ด


                 เนื่องจาก เมื่อกระทรวงกลาโหมได้มีปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมแล้ว  อาจมีช่วงระดับ และชั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วไม่สามารถรับเงินเดือนในชั้นหนึ่งชั้นใดตามบัญชีเงินเดือนที่แนบท้ายพระราชบัญญัติได้ กระทรวงกลาโหมจึงต้องจัดทำบัญชีตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการพลเรือนกลาโหมจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และให้ถือว่าบัญชีตารางเทียบชั้นเงินเดือนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒ วรรคห้า


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๗ วรรคแปด


                 เพื่อรองรับกรณีเมื่อข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนที่แนบท้าย พระราชบัญญัติเต็มขั้นจนไม่สามารถเลื่อนชั้นเงินเดือนต่อไปได้ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑/๑


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๘


                 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมสามารถใช้กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเบิกจ่ายได้ โดยที่กระทรวงกลาโหมไม่ต้องไปกำหนดกฎหมายหรือระเบียบขึ้นมาใหม่ โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม       พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖ วรรคห้า


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๙


                     เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหม มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ หรือเงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มผู้ชำนาญงาน และเงินเพิ่มอื่น โดยคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง หรือ ตามที่กระทรวงกลาโหมขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔


  เจตนารมณ์ในการกำหนดความในมาตรา ๑๐


                 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับข้าราชการทุกประเภท เนื่องจากในพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้บัญญัติเฉพาะเรื่องการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเท่านั้น โดยมิได้มีการบัญญัติในเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นใดไว้              ซึ่งโดยหลักการในการบรรจุบุคลากรประเภทใดขึ้นมาแล้ว บุคลากรดังกล่าวควรต้องได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ด้วย

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail