Facebook


รับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ช่างรังวัดเอกชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๒๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 443 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

  

 

ด้วยกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และโดยที่ปัจจุบันการให้บริการรังวัดที่ดินโดยสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและมีเจ้าของที่ดินแสดงความประสงค์ใช้บริการรังวัดที่ดินจากช่างรังวัดเอกชน สังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย ซึ่งทำให้สำนักงานช่างรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชนบางพื้นที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอให้บริการ หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนไว้ ทำให้ขาดการควบคุม ไม่มีการทดสอบความรู้ ความสามารถและประเมินผลช่างรังวัดเอกชนซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรังวัด ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการกรณีมีการคัดค้านไว้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการรังวัด มีข้อห้ามและบทลงโทษไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการฝ่าฝืน ส่งผลให้การดำเนินการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนได้มาตรฐานการรังวัดลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีช่างรังวัดเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ดำเนินการรังวัดด้วยตนเอง มีการแอบอ้างชื่อสำนักงานช่างรังวัดเอกชน หรือแอบอ้างชื่อช่างรังวัดเอกชน เพื่อหาประโยชน์ในการรับบริการงานรังวัด ส่งผลเสียหายต่อผู้ใช้บริการรังวัดเอกชนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของรัฐ จึงได้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและทำการปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าว

 

                    ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในหลักการของร่างพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

 (ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๒๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓)

 

 

 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

   


  บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน (ฉบับที่ ..)


  พ.ศ. ....


  ___________________


   


  หลักการ


   


  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้


  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนโดยปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖)


  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนให้มีอำนาจกำหนดค่าธรรมเนียมการทดสอบ การอบรม และส่งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗)


  (๓) แก้ไขตำแหน่งนายทะเบียนโดยปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)


  (๔) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน โดยห้ามพนักงานราชการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)


  (๕) แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาการใช้ใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)


  (๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการต่อใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐/๑)


  (๗) กำหนดเพิ่มเติมข้อห้ามของช่างรังวัดเอกชนห้ามใช้บุคคลอื่นทำการรังวัดแทน (เพิ่มเติมมาตรา ๒๒/๑ มาตรา ๒๒/๒)


  (๘) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการต่อใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓)


  (๙) แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)


  (๑๐) กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนต้องวางหลักประกันต่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กรณีที่ทำการรังวัดไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง (เพิ่มเติมมาตรา ๒๘/๑)


  (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙)


  (๑๒) กำหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติข้อห้ามของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ในการให้บุคคลอื่นแอบอ้างชื่อเพื่อทำการแทน (เพิ่มเติมมาตรา ๓๓/๑ มาตรา ๓๓/๒)


  (๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓)


  (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนกรณีมีการคัดค้าน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๐)


  (๑๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เป็นโทษ และกำหนดโทษที่จะลงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔)


  (๑๖) กำหนดเพิ่มเติมการกระทำที่เป็นโทษและโทษที่จะลง (เพิ่มเติมมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖)


  (๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม)


   


   


  เหตุผล


   


  โดยที่กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาการอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนไว้ทำให้ขาดการควบคุม ไม่มีการทดสอบความรู้ความสามารถและประเมินผลช่างรังวัดเอกชนซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรังวัด ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการกรณีมีการคัดค้านไว้ทำให้เกิดความล่าช้าในการรังวัด มีข้อห้ามและบทลงโทษไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการฝ่าฝืนซึ่งส่งผลต่อการให้บริการรังวัด เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ด้วยกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และโดยที่ปัจจุบันการให้บริการรังวัดที่ดินโดยสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและมีเจ้าของที่ดินแสดงความประสงค์ใช้บริการรังวัดที่ดินจากช่างรังวัดเอกชน สังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย ซึ่งทำให้สำนักงานช่างรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชนบางพื้นที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอให้บริการ หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนไว้ ทำให้ขาดการควบคุม ไม่มีการทดสอบความรู้ ความสามารถและประเมินผลช่างรังวัดเอกชนซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรังวัด ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการกรณีมีการคัดค้านไว้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการรังวัด มีข้อห้ามและบทลงโทษไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการฝ่าฝืน ส่งผลให้การดำเนินการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนได้มาตรฐานการรังวัดลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีช่างรังวัดเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตไม่ได้ดำเนินการรังวัดด้วยตนเอง มีการแอบอ้างชื่อสำนักงานช่างรังวัดเอกชน หรือแอบอ้างชื่อช่างรังวัดเอกชน เพื่อหาประโยชน์ในการรับบริการงานรังวัด ส่งผลเสียหายต่อผู้ใช้บริการรังวัดเอกชนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของรัฐ จึงได้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและทำการปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าว  • ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในหลักการของร่างพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 •  


  (๑)  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนโดยปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖)


   


        (๒)  แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนให้มีอำนาจกำหนดค่าธรรมเนียมการทดสอบ การอบรม และส่งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนและช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗)


   


                     (๓)  แก้ไขตำแหน่งนายทะเบียนโดยปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)


   


                     (๔)  แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน โดยห้ามพนักงานราชการเป็นช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙)


   


                     (๕)  แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดระยะเวลาการใช้ใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)


   


                     (๖)  เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการต่อใบอนุญาต (เพิ่มมาตรา ๒๐/๑)


   


                     (๗)  กำหนดเพิ่มเติมข้อห้ามของช่างรังวัดเอกชนห้ามใช้บุคคลอื่นทำการรังวัดแทน (เพิ่มมาตรา ๒๒/๑ และมาตรา ๒๒/๒)


   


                     (๘)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการต่อใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓)


   


                     (๙)  แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)


   


                     (๑๐)  กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนต้องวางหลักประกันต่อคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กรณีที่ทำการรังวัดไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง (เพิ่มมาตรา ๒๘/๑)


   


                     (๑๑)  แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๙)


   


                     (๑๒)  กำหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติข้อห้ามของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ในการให้บุคคลอื่นแอบอ้างชื่อเพื่อทำการแทน (เพิ่มมาตรา ๓๓/๑ และมาตรา ๓๓/๒)


   


                     (๑๓)  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓)


   


                     (๑๔)  แก้ไขเพิ่มเติมการรังวัดของช่างรังวัดเอกชนกรณีมีการคัดค้าน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๐)


   


                    


  (๑๕)  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบทกำหนดโทษ และโทษที่จะลง ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔)


                     (๑๖)  กำหนดเพิ่มเติมการกระทำที่เป็นโทษและโทษที่จะลง (เพิ่มมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖)


   


                     (๑๗)  แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม)  


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail